Kursbeskrivningar digitala kurser våren 2022 2022-02-25T08:20:16+00:00

Kursbeskrivningar digitala kurser 2022

Kursen avser delmål a1 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021. 

För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi läkare uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. För att uppnå detta är det bra om du lär dig lite kring hur man kommunicerar tydligt som ledare, hur man formar och vårdar kulturer på arbetsplatsen så alla känner sig välkomna och kan jobba effektivt, hur man kan tänka kreativt när det är skarpt läge, hur man presenterar idéer och annan info så budskapet når fram och slutligen hur man tar hand om sig själv och andra för att motverka stress och dålig mående i gruppen. Du får även kunskap om gruppdynamik, så du bättre kan analysera och hjälpa den grupp du ska vara ledare för. Vi hoppas du kommer att uppfatta flera av kursens föreläsare som bra förebilder och att kursen ska inspirera dig till att göra chefskarriär som läkare. Som vetenskapliga referenser för kursinnehållet kan nämnas forskning inom gruppdynamik (t ex Susan Wheelan) samt forskning inom möteskulturer (t ex Rogelberg et al). Liksom tidigare år siktar kursen på att förmedla handfasta, beprövade erfarenheter från våra föreläsare.

Föreläsningsprogram:
Strategisk kommunikationSara von Platen, Kommunikatör, SUS
Kulturer på arbetsplatsenTowa Jexmark, Innovationschef Ramsay-Santé
Läkaren som patient – Pia Dellson, Onkolog/Psykiatriker, SUS, Jonathan Wistrand, PhD, ST, Lunds Universitet.
Tips & Trix från vardagen som chefC. Schön och J Hamfors, båda chefer i Region Skåne.
Produktionsstyrning i vårdenRitva Rosenbäck

Kursledare: Christina Christoffersen, Specialistläkare, Koncernstab HR, Övergripande ansvarig för ST-utbildning i Region Skåne.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden mars-april-maj. Kursen består av olika digitala uppgifter i kursplattformen, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

Kursen baseras på FSLs kongresskurs 2021 som var Lipuscertifierad.

Kursen avser delmål b4 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

“Försäkringsmedicin – sjukskrivningsproblematiken och intyg”
Kompetens inom försäkringsmedicin är en förutsättning för att arbeta effektivt och rättssäkert som läkare. En betydande del av många läkares arbetstid relaterar till sjukskrivning samt skrivande av intyg. Ibland okomplicerad och ibland mer resurskrävande. Denna process kan involvera kontakt mellan flera aktörer, inom och utanför hälso- och sjukvård. Många gånger saknas enkla svar på frågor läkare ställs inför i samband med sjukskrivning och hur denna bäst används som del av behandling av den enskilde patienten. Vi kommer även att diskutera genusperspektiv, salutogent förhållningssätt samt skrivande av intyg.

Kursmålet är att deltagaren efter genomgått kurs ska:

 • kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten
 • kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården
 • kunna utfärda försäkringsmedicinska intyg

Kursledare: Sahar Janfada-Baloo, specialist i psykiatri
Föreläsare: läkare och andra professioner samt företrädare för försäkringskassan.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden mars-april-maj. Kursen består av olika digitala uppgifter i kursplattformen, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

Kursen avser delmål b2 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

Med goda levnadsvanor lever vi 14 år längre! Majoriteten av alla dödsfall i Sverige orsakas av icke-smittsamma sjukdomar (såsom hjärt-kärlsjukdom och cancer). Tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor och riskkonsumtion av alkohol utgör fyra av de största riskfaktorerna. Enligt WHO kan övervägande delen av all kardiovaskulär sjukdom och en tredjedel av all cancer i världen förebyggas genom förbättrade levnadsvanor. Det finns även god evidens för att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Genom denna kurs ges ST-läkare kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Kursen omfattar evidensbaserade arbetssätt med levnadsvanor och belyser att hälsofrämjande insatser i allra högsta grad är tvärprofessionella, viktiga och väldigt givande. Särskilt fokus läggs på prioriterade grupper: vuxna med särskild risk (ex kronisk sjukdom), inför operation, gravida samt barn/unga.

Kursledare är Malin Skogström, specialist i allmänmedicin, enhetschef Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention, läkare Levnadsvanemottagningen Malmö, Region Skåne.
Föreläsningarna ges av experter med anknytning till eller samarbete med Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Region Skåne. 

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden mars-april-maj. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och test, samt inlämnad kursutvärdering. 

Ämnen och föreläsare:
Goda levnadsvanor gör stor skillnad
Malin Skogström, specialist i allmänmedicin, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, ledamot i Nationellt programområde levnadsvanor och ordförande i RPO levnadsvanor i Södra sjukvårdsregionen.
Kjell Olsson, leg. dietist, folkhälsovetare, processledare Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, ledamot nationell arbetsgrupp vårdprogram levnadsvanor, doktorand i nutritionsepidemiologi Lunds Universitet
Helene Henriksson, leg fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet Kunskapscentrum levnadsvanor, strateg fysisk aktivitet Regional utveckling
Elisabeth Risberg, alkohol- och tobakssköterska Levnadsvanemottagningen Malmö, sakkunnig tobak & alkohol Kunskapscentrum levnadsvanor

Motiverande samtal (MI – motivational interviewing) i hälsofrämjande arbete
Helena Strevens, Överläkare Kvinnokliniken SUS, MI-lärare.

Levnadsvanor ur ett barnperspektiv – från födelse till tonåren
Fiffi Boman, strateg levnadsvanor barn & unga Kunskapscentrum levnadsvanor, skolläkare elevhälsan Landskrona
Mariette Derwig, Kunskapscentrum barnhälsovård, barnhälsovårdsöverläkare
Helene Henriksson, leg fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet Kunskapscentrum levnadsvanor, strateg fysisk aktivitet Regional utveckling
Therese Lundin, projektledare PART (preventivt arbete tillsammans)

Goda levnadsvanor under graviditet och amning – hur kan vi jobba hälsofrämjande?
Helena Strevens, Överläkare Kvinnokliniken SUS
Ena Huseinovic, leg dietist, strateg Kunskapscentrum levnadsvanor
Helén Simonsson, Kunskapscentrum kvinnohälsa, barnmorska

Levnadsvanor har stor betydelse för operationsresultat
Hanne Tönnesen, Överläkare kirurgi, WHO-CC
Johanna Jaran, leg fysioterapeut, strateg Kunskapscentrum levnadsvanor
Elisabeth Risberg, alkohol- och tobakssköterska Levnadsvanemottagningen Malmö, sakkunnig tobak & alkohol Kunskapscentrum levnadsvanor

Riktade hälsosamtal i Skåne – del 1
Johanna Jaran, leg fysioterapeut, processledare Kunskapscentrum levnadsvanor
Emma Appell, leg sjuksköterska, processledare Kunskapscentrum levnadsvanor

Riktade hälsosamtal – metod/forskning/utveckling – del 2
Malin Skogström, specialist i allmänmedicin, Region Skåne
Mikael Wibom, specialist i allmänmedicin, Region Skåne
Hans Lingfors, specialist i allmänmedicin, Region Jönköpings län
Kristina Sundqvist, specialist i allmänmedicin, professor, Centrum för primärvårdsforskning
Anders Rosengren, professor Lunds universitet & Göteborgs universitet

Kursen avser delmål b3 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

Kursen är skapad i samarbete med Enheten för Klinisk Farmakologi, Region Skåne.

Kursen kommer att ge basal kunskap inom följande ämnen: 

 • Anpassning av läkemedel till patientens fysiologi och komorbiditet.
 • Risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling.
 • Samarbetet med patienter och närstående för att uppnå följsamhet till läkemedelsbehandlingen.
 • Samverkan med andra aktörer i vårdkedjan om patientens läkemedelsbehandling.
 • Kritiskt granskning och värdering av information om läkemedel. 
 • Läkemedels inverkan på miljön.
 • Hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling.

Kursledare är Margareta Reis, Docent i farmakologi och enhetschef för Klinisk Farmakologi, Region Skåne. 

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden mars-april-maj. Kursen består av olika uppgifter att göra i kursplattformen, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

En kurs skapad av Framtidens specialistläkare och Svenska Läkaresällskapet.

Kursen avser delmål a5 enligt SOSFS 2015 för ST, delmål BT7 enligt SOSFS 2021 samt delmål STa3 enligt SOSFS 2021.

Kursperioden är 7 februari-31 maj 2022.

Kursen ger deltagaren en introduktion till medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer, kritiskt granskande av medicinsk vetenskaplig information samt ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet.

Kursämnen:

 • Vetenskapsteori 
 • Studiedesign
 • Forskningsetik
 • Epidemiologi
 • Statistik 

Kursledare är Madeleine Johansson, PhD, läkare, Sektion Hjärtsjukvård, Skånes Universitetssjukhus. 

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar sammantaget minst 5 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden februari-mars-april-maj. Kursen består av inspelade föreläsningar och löpande individuella uppgifter samt av pre- och ett posttests. Ämnesföreläsningarna ges av högt profilerade föreläsare med anknytning till Svenska Läkaresällskapet. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Kursen avser delmål a6 för ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

Den specialistkompetenta läkaren genom denna kurs uppnå kunskap om 

 • lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso-sjukvården och för dess personal 
 • uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration 
 • uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens olika ekonomiska styrsystem och deras betydelse för prioriteringar och avvägningar i det dagliga arbetet

Kursledare är Christina Christoffersen, Specialistläkare, Ansvarig för ST utbildning i Region Skåne.

Föreläsare är Cecilia Wistrand och Linda Larsson, båda jurister, Enheten för juridik, Region Skåne. Sven Oredsson, Direktör Södra Sjukvårdsregionen, och Åsa Adolfsson, Enhetschef koncernekonomi, Region Skåne.

Kursämnen:
Juridik 1 – Inledning och allmän författningskunskap
Lagstiftning och normhierarkin, introduktion till hälso- och sjukvårdens regelverk och uppbyggnad, relevanta definitioner.

Juridik 2 – Om hälso- och sjukvårdens skyldigheter och personalens ansvar
Centrala skyldigheter, systematiskt patientsäkerhetsarbete och misstag inom vården.

Juridik 3 – Om offentlighet och sekretess
Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
Sekretess inom hälso- och sjukvården.

Juridik 4 – Om patientjournaler
Grundläggande om personuppgiftsbehandling, journalhantering och journalföringsskyldighet enligt patientdatalagen.
Inre sekretess och yttre sekretess enligt patientdatalagen samt kvalitetsregister, kvalitetssäkring och forskning.

Juridik 5 – Tvångsvård, intyg och samverkan
Grundläggande om tvångsvårdslagstiftningen, samverkan med andra myndigheter.
Intyg i hälso- och sjukvården, framtidsfullmakter, god man och förvaltare.

Ekonomi
Ekonomistyrning och budgetprocess i hälso-sjukvård.

Hälsosjukvårdsstyrning i Sverige
Beställare, Utförare, Sjukvårdsregioner och Kunskapsstyrning.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden mars-april-maj. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Kursen avser delmål B1 i ST enligt SOSFS 2015 (delmål 13+15 enligt SOSFS 2008) och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021. 

Kursen ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne.

Att kunna kommunicera med varandra och anpassa kommunikationen utifrån omgivningens behov är centralt i läkaryrket. Med personcentrerad kommunikation och empatiskt bemötande ökar inte bara patientens tillfredsställelse med själva samtalet utan även informationsutbyte, behandlingsresultat och följsamhet. I denna kurs fokuserar vi på de utmanande samtal som du möter i din kliniska vardag och ger dig verktyg och nya perspektiv i kommunikationen med dina patienter, deras anhöriga, kollegor och samhället i stort. Du får möjlighet att göra djupdykningar i patientmöten som kräver det lilla extra – såsom att förmedla svåra besked eller ändrad inriktning i vården när bot inte är möjligt. Hur kan man hjälpa patienten att acceptera en förändrad livssituation? Eller motivera patienten till att förändra sina livsvanor? Vad bör man särskilt tänka på vid kommunikation med barn, via tolk eller patienter med kognitiv nedsättning? 

Kursledare: Viveca Missler Dahlqvist, ST-läkare i Allmänmedicin

Ämnen och föreläsare:
Kommunikationsverktyg vid svåra samtal
Från Palliativt Utvecklingscentrum:
Mattias Tranberg, Psykolog och doktorand
Anders Danielsson, terapeut, utbildningsansvarig för “De nödvändiga samtalen”

Empati som grund för personcentrerad kommunikation och bemötande
Palliativt Utvecklingscentrum, se ovan

Att ge svåra besked
Palliativt Utvecklingscentrum, se ovan

Brytpunktssamtal och andra övergångssamtal
Palliativt Utvecklingscentrum, se ovan

Praktisk övning, digitalt seminarium
Palliativt Utvecklingscentrum samt kursledare.

Att prata med barn och deras föräldrar
Petter Borna, barnläkare, Barnmottagningen i Eslöv

Hur hanterar vi det vi inte blir av med – Introduction till ACT
Valter Albin, psykolog, Vårdcentralen Kävlinge

Att arbeta med tolk – när och var
Tanya Tsunoda, Språkservice Sverige

MI: Motiverande samtal
Malin Stihl, Beteendevetare, författare, Utbildare i MI

Kommunikation och bemötande vid demenssjukdom
Charlotta Olofsson, Demensförbundet

Kursen är helt digital utan fysiska träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL:s digitala kursplattform. Kursen består av uppgifter att göra i kursplattformen, av förinspelade föreläsningar, ett digitalt seminarium samt av ett pre- och ett posttest. De flesta uppgifter görs på egen hand valfria dagar under kursperioden mars-april-maj. Det digitala seminariet ges vid 3 olika tillfällen och tar ca 2 timmar. Din starttid meddelas ca 5 dagar innan seminariet. Du bokar din seminariedag när du anmäler dig, deadline för anmälan är 1 vecka innan respektive seminariedag. Datum för seminariedagarna är 31/3, 29/4 och 31/5. Du måste ha deltagit i ett seminarium för att kursen ska bli godkänd. Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta i ditt bokade seminarium, vänligen kontakta [email protected]. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

Kursen baseras på FSLs kongresskurs 2021 som var Lipuscertifierad.

Våren 2022 ges Likarättskursen inte på FSL. Dock är alla läkare i Sverige välkomna att gå Region Skånes Likarättsdagar. Vi rekommenderar varmt att du gör detta. Du uppnår dessutom ST-intyg för kursdelmålet. Titta här för mer information:
http://xn--likartt-9wa.se/ 

Anmälan för deltagande öppnar i slutet av januari 2022.