Kursbeskrivningar digitala kurser 2022

Kursen avser delmål a1 i ST enligt SOSFS 2015 och delmål STa5 enligt SOSFS 2021.

För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi läkare uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. För att uppnå detta lära dig hur du kommunicerar tydligt som ledare, hur du formar och vårdar kulturer på arbetsplatsen så alla känner sig välkomna och kan jobba effektivt, hur du presenterar idéer och annan info så budskapet når fram och slutligen hur du tar hand om dig själv och andra för att motverka stress och dålig mående i gruppen. Du får även kunskap om gruppdynamik, så du bättre kan analysera och hjälpa den grupp du ska vara ledare för. Slutligen kommer du att få en inblick i hur du kan planera vårdarbetet för bäst nyttjande av resurserna. Vi hoppas du kommer att uppfatta flera av kursens föreläsare som bra förebilder och att kursen ska inspirera dig till att göra chefskarriär som läkare. Som vetenskapliga referenser för kursinnehållet kan nämnas forskning inom gruppdynamik (t ex Susan Wheelan) samt forskning om möteskulturer (t ex Rogelberg et al). Liksom tidigare år siktar kursen på att förmedla handfasta, beprövade erfarenheter från våra föreläsare.

Föreläsningsprogram:
Strategisk kommunikationSara von Platen, Kommunikatör, SUS
Kulturer på arbetsplatsenTowa Jexmark, Innovationschef Ramsay-Santé
Läkaren som patient – Pia Dellson, Onkolog/Psykiatriker, SUS, Jonathan Wistrand, PhD, ST, Lunds Universitet.
Tips & Trix från vardagen som chefC. Schön och J Hamfors, båda chefer i Region Skåne.
Produktionsstyrning i vårdenRitva Rosenbäck

Kursledare: Christina Christoffersen, Specialistläkare, Koncernstab HR, Övergripande ansvarig för ST-utbildning i Region Skåne.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av olika uppgifter i kursplattformen, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

Kursen baseras på FSLs kongresskurs 2021 som var Lipuscertifierad.

Kursen avser delmål b4 i ST enligt SOSFS 2015 och delmål STb3 SOSFS 2021.

“Försäkringsmedicin – sjukskrivningsproblematiken och intyg”
Kompetens inom försäkringsmedicin är en förutsättning för att arbeta effektivt och rättssäkert som läkare. En betydande del av många läkares arbetstid relaterar till sjukskrivning samt skrivande av intyg. Ibland okomplicerad och ibland mer resurskrävande. Denna process kan involvera kontakt mellan flera aktörer, inom och utanför hälso- och sjukvård. Många gånger saknas enkla svar på frågor läkare ställs inför i samband med sjukskrivning och hur denna bäst används som del av behandling av den enskilde patienten. Vi kommer även att diskutera genusperspektiv, salutogent förhållningssätt samt skrivande av intyg.

Kursmålet är att deltagaren efter genomgått kurs ska:

 • kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten
 • kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården
 • kunna utfärda försäkringsmedicinska intyg.

Kursledare: Sahar Janfada-Baloo, specialist i psykiatri
Föreläsare: läkare och andra professioner samt företrädare för försäkringskassan.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 3 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av olika digitala uppgifter i kursplattformen, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

För dig som arbetar i Region Skåne:
Vi har fyra olika Fördjupningskurser i försäkringsmedicin. Vi vill att du också går 1 av dessa efter du har genomfört FSL kursen.
Primärvård 25/11 2022
Psykiatri 10/11 2022
Ortopedi/rörelseorgan 22/11 2022
Icke-specifik specialitetsinriktning 1/12 2022.
Detta är fysiska heldagsträffar. Du finner information om Fördjupningskurserna och hur du anmäler dig i Utbildningskalender för ST på https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/st/utbildningskalender-for-st-lakare/.

Kursen avser delmål B2 i ST enligt SOSFS 2015 samt  STb2 enligt HSLF-FS 2021. Kursen är skapad i samarbete med Hälsoinriktad hälso- och sjukvård, Enheten för kunskapsstyrning.

Med goda levnadsvanor lever vi 14 år längre! Majoriteten av alla dödsfall i Sverige orsakas av icke-smittsamma sjukdomar (såsom hjärt-kärlsjukdom och cancer). Tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor och riskkonsumtion av alkohol utgör fyra av de största riskfaktorerna. Enligt WHO kan övervägande delen av all kardiovaskulär sjukdom och en tredjedel av all cancer i världen förebyggas genom förbättrade levnadsvanor. Det finns även god evidens för att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Genom denna kurs ges ST-läkare kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Kursen omfattar evidensbaserade arbetssätt med levnadsvanor och belyser att hälsofrämjande insatser i allra högsta grad är tvärprofessionella, viktiga och väldigt givande. Särskilt fokus läggs på prioriterade grupper: vuxna med särskild risk (ex kronisk sjukdom), inför operation, gravida samt barn/unga.

Kursledare är Malin Skogström, specialist i allmänmedicin, läkare Levnadsvanemottagningen Malmö, Primärvården Skåne, medicinsk rådgivare enheten för kunskapsstyrning och FoU. Föreläsningarna ges av experter med anknytning till eller samarbete med enheten för kunskapsstyrning och FoU, Region Skåne.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden september-oktober-november-december. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och test, samt inlämnad kursutvärdering. 

Ämnen och föreläsare:
Goda levnadsvanor gör stor skillnad
Malin Skogström, specialist i allmänmedicin.
Kjell Olsson, leg. dietist, folkhälsovetare, strateg enheten för kunskapsstyrning och FoU, doktorand i nutritionsepidemiologi Lunds Universitet
Elisabeth Risberg, alkohol- och tobakssköterska Levnadsvanemottagningen Malmö, sakkunnig tobak & alkohol
Mikael Wibom, allmänläkare, medicinsk rådgivare enheten för kunskapsstyrning och FoU
Anita Jensen, strateg för Kultur & hälsa, Centrum för primärvårdsforskning

Motiverande samtal (MI – motivational interviewing) i hälsofrämjande arbete
Helena Strevens, Överläkare Kvinnokliniken SUS, MI-lärare.

Levnadsvanor ur ett barnperspektiv – från födelse till tonåren
Fiffi Boman, strateg levnadsvanor barn & unga enheten för kunskapsstyrning och FoU, skolläkare
Mariette Derwig, Barnhälsovårdsöverläkare enheten för kunskapsstyrning och FoU
Helene Henriksson, leg. fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet, strateg fysisk aktivitet Regional utveckling

Goda levnadsvanor under graviditet och amning – hur kan vi jobba hälsofrämjande?
Helena Strevens, Överläkare Kvinnokliniken SUS
Helén Simonsson, samordningsbarnmorska, enheten för uppdragsstyrning
Ena Thomasson, leg. dietist, enheten för kunskapsstyrning och FoU
Else Hellebö Johansson, leg. dietist, med dr

Levnadsvanor har stor betydelse för operationsresultat
Hanne Tönnesen, Överläkare kirurgi, WHO-CC
Johanna Jaran, leg fysioterapeut, strateg enheten för kunskapsstyrning och FoU
Elisabeth Risberg, alkohol- och tobakssköterska Levnadsvanemottagningen Malmö, sakkunnig tobak & alkohol
Kjell Olsson, leg. dietist, folkhälsovetare, strateg enheten för kunskapsstyrning och FoU, doktorand i nutritionsepidemiologi Lunds Universitet

Riktade hälsosamtal i Skåne – del 1
Eva Pulverer-Marat, Specialist i allmänmedicin, Enhetschef för Kcp
Malin Skogström, allmänläkare, medicinsk rådgivare, Hälsoinriktad hälso- och sjukvård, enheten för kunskapsstyrning och FoU
Mikael Wibom, allmänläkare, medicinsk rådgivare, Hälsoinriktad hälso- och sjukvård, enheten för kunskapsstyrning och FoU
Hans Lingfors, Specialist i allmänmedicin, Region Jönköpings län
Kristina Sundquist, Allmänläkare, Verksamhetschef CPF
Anders Rosengren, Professor, Göteborgs universitet, Lunds universitet

Riktade hälsosamtal – metod/forskning/utveckling – del 2
Johanna Jaran, fysioterapeut och processledare
Emma Appell,
sjuksköterska och processledare

Patientfall
Mikael Wibom, allmänläkare, medicinsk rådgivare, Hälsoinriktad hälso- och sjukvård, enheten för kunskapsstyrning och FoU
Kjell Olsson, leg. dietist, folkhälsovetare, strateg enheten för kunskapsstyrning och FoU, doktorand i nutritionsepidemiologi Lunds Universitet

Kursen avser delmål b3 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

Kursen är skapad i samarbete med Enheten för Klinisk Farmakologi, Region Skåne.

Kursen kommer att ge basal kunskap inom följande ämnen: 

 • Anpassning av läkemedel till patientens fysiologi och komorbiditet.
 • Risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling.
 • Samarbetet med patienter och närstående för att uppnå följsamhet till läkemedelsbehandlingen.
 • Samverkan med andra aktörer i vårdkedjan om patientens läkemedelsbehandling.
 • Kritiskt granskning och värdering av information om läkemedel. 
 • Läkemedels inverkan på miljön.
 • Hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling.

Kursledare är Margareta Reis, Docent i farmakologi och enhetschef för Klinisk Farmakologi, Region Skåne. 

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av olika uppgifter att göra i kursplattformen, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

En kurs skapad av Framtidens specialistläkare och Svenska Läkaresällskapet.

Kursen avser delmål a5 enligt SOSFS 2015 för ST, delmål BT7 enligt SOSFS 2021 samt delmål STa3 enligt SOSFS 2021.

Kursen ger deltagaren en introduktion till medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer, kritiskt granskande av medicinsk vetenskaplig information samt ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet.

Kursämnen:

 • Vetenskapsteori 
 • Studiedesign
 • Forskningsetik
 • Epidemiologi
 • Statistik 

Kursledare är Madeleine Johansson, PhD, läkare, Sektion Hjärtsjukvård, Skånes Universitetssjukhus. 

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar sammantaget minst 5 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av inspelade föreläsningar och löpande individuella uppgifter samt av pre- och ett posttests. Ämnesföreläsningarna ges av högt profilerade föreläsare med anknytning till Svenska Läkaresällskapet. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Kursen avser delmål a6 för ST enligt SOSFS 2015 och STa1 enligt SOSFS 2021.

Den specialistkompetenta läkaren genom denna kurs uppnå kunskap om 

 • lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso-sjukvården och för dess personal 
 • uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration 
 • uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens olika ekonomiska styrsystem och deras betydelse för prioriteringar och avvägningar i det dagliga arbetet

Kursledare är Christina Christoffersen, Specialistläkare, Ansvarig för ST utbildning i Region Skåne.

Föreläsare är Cecilia Wistrand och Linda Larsson, båda jurister, Enheten för juridik, Region Skåne. Sven Oredsson, Direktör Södra Sjukvårdsregionen, och Åsa Adolfsson, Enhetschef koncernekonomi, Region Skåne.

Kursämnen:
Juridik 1 – Inledning och allmän författningskunskap
Lagstiftning och normhierarkin, introduktion till hälso- och sjukvårdens regelverk och uppbyggnad, relevanta definitioner.

Juridik 2 – Om hälso- och sjukvårdens skyldigheter och personalens ansvar
Centrala skyldigheter, systematiskt patientsäkerhetsarbete och misstag inom vården.

Juridik 3 – Om offentlighet och sekretess
Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
Sekretess inom hälso- och sjukvården.

Juridik 4 – Om patientjournaler
Grundläggande om personuppgiftsbehandling, journalhantering och journalföringsskyldighet enligt patientdatalagen.
Inre sekretess och yttre sekretess enligt patientdatalagen samt kvalitetsregister, kvalitetssäkring och forskning.

Juridik 5 – Tvångsvård, intyg och samverkan
Grundläggande om tvångsvårdslagstiftningen, samverkan med andra myndigheter.
Intyg i hälso- och sjukvården, framtidsfullmakter, god man och förvaltare.

Ekonomi
Ekonomistyrning och budgetprocess i hälso-sjukvård.

Hälsosjukvårdsstyrning i Sverige
Beställare, Utförare, Sjukvårdsregioner och Kunskapsstyrning.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Kursen avser delmål B1 i ST enligt SOSFS 2015 och delmål STb1 enligt HSLF-FS 2021.

Att kunna kommunicera med varandra och anpassa kommunikationen utifrån omgivningens behov är centralt i läkaryrket. Med personcentrerad kommunikation och empatiskt bemötande ökar inte bara patientens tillfredsställelse med själva samtalet utan även informationsutbyte, behandlingsresultat och följsamhet. I denna kurs fokuserar vi på de särkilt utmanande samtalen som du möter i din kliniska vardag och ger dig verktyg och nya perspektiv i kommunikationen med dina patienter och deras närstående. 

Kursämnen:

 • Kommunikationsverktyg vid svåra samtal
 • Empati som grund för personcentrerad kommunikation och bemötande
 • Att ge svåra besked, brytpunktssamtal och andra övergångssamtal
 • Att prata med barn och deras föräldrar
 • Att stödja patienter i att hantera en förändrad livssituation: introduktion till ACT och MI:motiverande samtal
 • Att arbeta med tolk
 • Närståendes roll, barn som närstående
 • Digitalt seminarium med fokus på utmanande och svåra samtal

Kursen är helt digital utan fysiska träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL:s digitala kursplattform. Kursmaterialet består av förinspelade föreläsningar och instuderingsuppgifter som göra på egen hand valfria dagar under kursperioden oktober-november-december. Kursen examineras genom ett digitalt seminarium samt pre- och posttest. 

Du måste ha deltagit i ett seminarium för att kursen ska bli godkänd. Datum för seminariedagarna är 31/10, 23/11 och 14/12. Du bokar din seminariedag när du anmäler dig till kursen, deadline för anmälan är 1 vecka innan respektive seminariedag. Seminariet tar ca 2 timmar. Starttiden för din seminariegrupp meddelas senast 5 dagar innan och förslagsvis bokar du av hela dagen för kurs och gör det övriga kursarbetet den tid du inte har seminariet. Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta i ditt bokade seminarium, vänligen kontakta [email protected] så hittar vi en alternativ lösning. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

Kursledare: Viveca Missler Dahlqvist, ST-läkare i Allmänmedicin, Vårdcentralen Husensjö, Region Skåne. Kursen ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum (Region Skåne).

Kursen baseras på FSLs kongresskurs 2021 som var Lipuscertifierad.

En kurs i etik, mångfald, jämlikhet och bemötande.
Kursen avser delmål a2 (etik, mångfald, jämlikhet) i ST enligt SOSFS 2015:8 samt för BT SOSFS 2021 motsvarande delmål bt 8 (etik) samt bt 9 (bemötande).

Sedan många år har vi erbjudit denna kurs i olika former för ett mycket stort antal deltagare från hälso- och sjukvården. Kursen kan dessutom varmt rekommenderas till samtliga handledare, studierektorer, AT/BT/ST- chefer och övriga viktiga yrkesgrupper som arbetar med dessa viktiga målgrupper.

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma mänskliga rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare. Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer.

Det är extra angeläget för många att utbildas nu med större krav på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, där alla diskrimineringsgrunder omfattas. Därför behöver många kompetensutveckling, t ex genom deltagande i kurs med aktiv inlärning.

Kursledningen, bestående av Ola Björgell & kollegor i Region Skånes Likarättsakademi, har tillsammans med vetenskapliga föreläsningar från Svenska Läkarsällskapet samt ett flertal andra aktörer inom ämnesområdet arrangerat likarättsutbildningar sedan 2014. Under hösten 2020 genomfördes en digital kursdag med instuderingsuppgifter för ett 80-tal ST läkare i Region Skåne som en pilotmodell med gott resultat. Detta koncept finns tack vare FSL numera som ett nationellt kurskoncept i full skala och det utvecklas fortlöpande.

Under kursen förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen, med ett gott bemötande i både lätta och svåra situationer. Vi belyser olika delar av diskrimineringslagen och ger praktiska exempel från verklighetens vardag på etiska dilemman och värdekonflikter på arbetsplatsen. Medicinsketiska principer och tips på hur en kan identifiera och analysera dessa på ett strukturerat sätt inkluderas i flera av föredragen.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 1,5 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december 2022. Kursen består av en instuderingsuppgift, förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Referenser & lästips