Kursbeskrivningar digitala kurser 2021 2021-06-01T21:08:23+00:00

Kursbeskrivningar digitala kurser 2021

Kursen avser delmål b4 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

“Försäkringsmedicin och sjukskrivningsproblematiken”

En betydande del av många läkares arbetstid relaterar till sjukskrivning. Ibland okomplicerad och ibland mer resurskrävande. Denna process kan involvera kontakt mellan flera aktörer, inom och utanför hälso- och sjukvård. Många gånger saknas enkla svar på frågor läkare ställs inför i samband med sjukskrivning och hur denna bäst används som del av behandling av den enskilde patienten. ST-läkare och mer erfarna läkare från Sjukskrivningsprojektet föreläser tillsammans med försäkringsmedicinska rådgivare och representanter från Försäkringskassan, även från högsta nationella instans, nämligen generaldirektören för Försäkringskassan samt Socialministern. Vi kommer även att diskutera genusperspektiv och salutogent förhållningssätt.

Kursmålet är att deltagaren efter genomgått kurs ska:

 • kunna tillämpa metoder inom  försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten 
 • kunna samverka i  försäkringsmedicinska frågor som  rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården.

Kursledare: Sven-Anders Sölveborn; Moderator Anja Nyberg, projektledare,  Region Skåne Hälso-och sjukvårdsstyrning.

Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. Kursen är Lipuscertifierad.

Ämne Föreläsare
Problembeskrivning, statistik och myter Sven-Anders Sölveborn, Ortoped & idrottsmedicinare, Konsult Koncernkontor HR/Utbildning, Region Skåne, Studierektor AT/ST emeritus
Forskning om sjukfrånvaro Kristina Alexanderson, Professor emeritus, Institutionen för Försäkringsmedicin, Karolinska Institutet
Psykisk ohälsa kan bli psykisk hälsa Åsa Kadowaki, arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut, KBT-psykoterapeut, Region Östergötland
Psykisk ohälsa – sjukskrivningsriktlinjer Ragnhild Tunehag, Almänläkare, Capio City Kliniken Malmö
Utmattningssyndrom Sahar Janfada-Baloo, ST psykiatri, Kursledare inom Försäkringsmedicin, Psykiatri Skåne
Salutogent perspektiv Bengt Jönsson, Allmänläkare med idrottsprofil, försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan
Genderneutralitet, våld i nära relationer Kerstin Jigmo, Allmänläkare, Koncernstab HR, Region Skåne Hälso-och sjukvårdstyrning
Bättre rehabplan med ICF-stöd Kjerstin Stigmar, disputerad sjukgymnast, lärare och forskare inom försäkringsmecidin vid Lunds Universitet
Aktuellt regelverk och utfärdade riktlinjer Cecilia Stenfeldt, samverkansansvarig, Försäkringskassan
Försäkringskassans aktuella syn och specifika direktiv för sjukskrivningen Nils Öberg, Generaldirektör, Försäkringskassan

Kursen avser delmål b2 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

Med goda levnadsvanor lever vi 14 år längre! 

Majoriteten av alla dödsfall i Sverige orsakas av icke-smittsamma sjukdomar (såsom hjärt-kärlsjukdom och cancer). Tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor och riskkonsumtion av alkohol utgör fyra av de största riskfaktorerna. Enligt WHO kan övervägande delen av all kardiovaskulär sjukdom och en tredjedel av all cancer i världen förebyggas genom förbättrade levnadsvanor. Det finns även god evidens för att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Genom denna kurs ges ST-läkare kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Programmet omfattar evidensbaserade arbetssätt med levnadsvanor och belyser att hälsofrämjande insatser i allra högsta grad är tvärprofessionella, viktiga och väldigt givande.

Kursledare Malin Skogström, specialist i Allmänmedicin, Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention, Region Skåne. 

Kursen består av inspelade föreläsningar och instuderingsuppgifter i form av vetenskapliga artiklar och patientfall. Föreläsningarna ges av experter med anknytning till eller samarbete med Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Region Skåne.

Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. Kursen är Lipuscertifierad.

Ämne Föreläsare
Goda levnadsvanor gör stor skillnad Malin Skogström, specialist i allmänmedicin,  enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, ledamot NPO och RPO levnadsvanor i Södra sjukvårdsregionen.
Kjell Olsson, leg. Dietist, folkhälsovetare, processledare Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, doktorand i nutritionsepidemiologi Lunds Universitet.
Motiverande samtal (MI – motivational interviewing) i hälsofrämjande arbete Helena Strevens, Överläkare Kvinnokliniken SUS
Levnadsvanor ur ett barnperspektiv – från födelse till tonåren Fiffi Boman, Kunskapscentrum levnadsvanor, skolläkare
Mariette Derwig, Kunskapscentrum barnhälsovård, barnhälsovårdsöverläkare

Helene Henriksson, Kunskapscentrum levnadsvanor, fysioterapeut
Therese Lundin, projektledare PART (preventivt arbete tillsammans)
Goda levnadsvanor under graviditet och amning – hur kan vi jobba hälsofrämjande?  Helena Strevens, Överläkare Kvinnokliniken SUS
Ena Huseinovic, Kunskapscentrum levnadsvanor, dietist
Helén Simonsson, Kunskapscentrum kvinnohälsa, barnmorska 
Levnadsvanor har stor betydelse för operationsresultat Hanne Tönnesen, Överläkare kirurgi, WHO-CC
Johanna Jaran, fysioterapeut, Kunskapscentrum levnadsvanor
Elisabeth Nilsson, alkohol- och tobakssköterska, Kunskapscentrum levnadsvanor
Riktade hälsosamtal Hans Lingfors, Specialist i allmänmedicin, Region Jönköpings län
Riktade hälsosamtal i Skåne  Kunskapscentrum levnadsvanor:
Camilla Richardsson, allmänläkare,
Malin Skogström, allmänläkare,
Ena Huseinovic, dietist
Johanna Jaran, fysioterapeut
Annette Holm, fysioterapeut

Kursen avser delmål b3 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021. Kursen är skapad i samarbete med Enheten för Klinisk Farmakologi, Region Skåne.

Kursen går från första maj till sista maj 2021.

Kursen kommer att ge basal kunskap inom följande ämnen

 • Anpassning av läkemedel till patientens fysiologi och komorbiditet.
 • Risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling.
 • Samarbetet med patienter och närstående för att uppnå följsamhet till läkemedelsbehandlingen.
 • Samverkan med andra aktörer i vårdkedjan om patientens läkemedelsbehandling.
 • Kritiskt granskning och värdering av information om läkemedel. 
 • Läkemedels inverkan på miljön.
 • Hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling.

Kursledare är Margareta Reis, Docent i farmakologi och enhetschef för Klinisk Farmakologi, Region Skåne. Kursen består av inspelade föreläsningar/falldiskussioner och instuderingsuppgifter i form av vetenskapliga artiklar och patientfall.

Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

Likarätt och lika möjligheter
– En kurs i etik, mångfald, jämlikhet och bemötande.

Kursen avser delmål a2 (etik, mångfald, jämlikhet) i ST enligt SOSFS 2015:8 samt för BT SOSFS 2021 motsvarande delmål bt 8 (etik) samt bt 9 (bemötande). 

Kursen kan också varmt rekommenderas till samtliga handledare, studierektorer, BT/ST chefer och övriga viktiga yrkesgrupper som arbetar med dessa viktiga målgrupper. 

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare. Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer. 

Det är extra angeläget för många att utbildas nu med större krav på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, där alla diskrimineringsgrunder omfattas. Därför behöver många kompetensutveckling, t ex genom deltagande i kurs med aktiv inlärning.

Kursledningen, bestående av Ola Björgell & kollegor i Region Skånes Likarättsakademi, har tillsammans med vetenskapliga föreläsningar från Svenska Läkarsällskapet arrangerat likarättsutbildningar sedan 2014. Under hösten 2020 genomfördes en digital kursdag med instuderingsuppgifter för ett 80-tal ST läkare i Region Skåne som en pilotmodell med gott resultat. Detta koncept utvecklas nu i FSL till ett nationellt kurskoncept i full skala. 

Under utbildningsdagen förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen, med ett gott bemötande i både lätta och svåra situationer. Vi belyser olika delar av diskrimineringslagen och ger praktiska exempel från verklighetens vardag på etiska dilemman och värdekonflikter på arbetsplatsen. Medicinsketiska principer och tips på hur en kan identifiera och analysera dessa på ett strukturerat sätt inkluderas i flera av föredragen. 

Kursen motsvarar minst 1,5 arbetsdag. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla moment, inlämnad instuderingsuppgift samt inlämnad kursutvärdering. Kursen är Lipuscertifierad.

Ämne Föreläsare
Intro och invigning Regionöverläkare Ola Björgell. Docent, Lunds universitet
Regiondirektör Alf Jönsson
Region Skånes Likarättsakademi
Likarätt och lika möjligheter Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering
Alice Åberg, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Nyfiken på morgondagen Barbro Westerholm, Riksdagsledamot och läkare
Etnicitet och äldre Sölve Elmståhl, Professor i Geriatrik, Lunds universitet
Inom eller utanför normen – hur påverkar det mig och de jag möter? Karina Bäckström, leg psykoterapeut och sexolog
Stora Likarättspriset Pontus Lindberg, Ordförande i personalnämnden
Karin Melander, 
HR-direktör Region Skåne
Likarättspodden ”Alla föds nakna” Åsa Stenéus, leg sjuksköterska, Region Skåne/Malmö stad
Taiwo Draycott, leg sjuksköterska, 
Region Skåne/Malmö stad
Global Hälsa – Reproduktiv hälsa ur ett globalt och migrationsrelaterat perspektiv Birgitta Essen, Professor i Internationell kvinno- och mödrahälsovård, Uppsala universitet
HBTQ+ Freddie Östersjö, läkarstudent, Lunds universitet
Begränsad kompetens kring psykiska sjukdomar Sahar Janfada-Baloo, ST-läkare i psykiatri, Region Skåne.
Om suicid Bo Runeson, Professor, överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stockholms psykiatri, Karolinska Institutet
Etik och Likarätt Mikael Sandlund. Professor i psykiatri, Umeå. Överläkare Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus
Hanna Jerndal, AT läkare, Umeå. Etiksekreterare i kandidat- och underläkareföreningen, KUF

Referenser & lästips, kurs i likarätt & lika möjligheter

 • Ola Björgell och Ulrika Uddenfeldt Wort (red). ST boken. Lund. Studentlitteratur. 2015. Jonas Ålebring och Ola Björgell, Kapitel 20 Likarätt, sidan 331-344.
 • Diskrimineringsombudsmannen. Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering: https://aktiva-atgarder.do.se/
 • Rikskansliet: Fakta om mänskliga rättigheter: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/
 • Stora likarättsdagarna: www.likarätt.nu
 • Swanstein F, Henrikz K. Diskrimineringslagen – från princip till praktik. Lund: Studentlitteratur; 2017.
 • Sveriges Kommuner och Regioner. Mänskliga rättigheter och jämlikhet: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet.105.htm