Kursbeskrivningar digitala kurser 2021 2021-10-07T13:57:31+00:00

Kursbeskrivningar digitala kurser 2021

Kursen avser delmål a1 i ST enligt SOSFS 2015 (delmål 17 enligt SOSFS 2008) och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021. 

För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi läkare uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. För att uppnå detta är det bra om du lär dig lite kring hur man kommunicerar tydligt som ledare, hur man formar och vårdar kulturer på arbetsplatsen så alla känner sig välkomna och kan jobba effektivt, hur man kan tänka kreativt när det är skarpt läge, hur man presenterar idéer och annan info så budskapet når fram och slutligen hur man tar hand om sig själv och andra för att motverka stress och dålig mående i gruppen. Du får även kunskap om gruppdynamik, så du bättre kan analysera och hjälpa den grupp du ska vara ledare för. Vi hoppas du kommer att uppfatta flera av kursens föreläsare som bra förebilder och att kursen ska inspirera dig till att göra chefskarriär som läkare. Som vetenskapliga referenser för kursinnehållet kan nämnas forskning inom gruppdynamik (t ex Susan Wheelan) samt forskning inom möteskulturer (t ex Rogelberg et al). Liksom tidigare år siktar kursen på att förmedla handfasta, beprövade erfarenheter från våra föreläsare.

Föreläsningsprogram:

Ämne Föreläsare
Chefskarriär som läkare Sven Oredsson, Direktör Södra Sjukvårdsregionen
Strategisk kommunikation Sara von Platen, Kommunikatör, SUS
Kulturer på arbetsplatsen Towa Jexmark, Innovationschef Ramsay-Santé
Mindfulness och Medkänsla, en viktig del i ledarskap och kommunikation Ola Schenström, Allmänläkare, Mindfulnessinstruktör, Mindfulness Center
Läkaren som patient Anders Palm, prof em. Lunds Universitet
Pia Dellson, Onkolog/Psykiatriker, SUS
Jonathan Wistrand, forskare Lunds Universitet.
Tips & Trix från vardagen som chef C. Schön och J. Hamfors, båda chefer i Region Skåne

Kursledare: Christina Christoffersen, Specialistläkare, Regionansvarig för ST i Region Skåne. 

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

Kursen baseras på FSLs kongresskurs 2021 som var Lipuscertifierad.

Kursen avser delmål b4 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

“Försäkringsmedicin – sjukskrivningsproblematiken och intyg”

Kompetens inom försäkringsmedicin är en förutsättning för att arbeta effektivt och rättssäkert som läkare. 

En betydande del av många läkares arbetstid relaterar till sjukskrivning samt skrivande av intyg. Ibland okomplicerad och ibland mer resurskrävande. Denna process kan involvera kontakt mellan flera aktörer, inom och utanför hälso- och sjukvård. Många gånger saknas enkla svar på frågor läkare ställs inför i samband med sjukskrivning och hur denna bäst används som del av behandling av den enskilde patienten. 

Vi kommer även att diskutera genusperspektiv, salutogent förhållningssätt samt skrivande av intyg.

Kursmålet är att deltagaren efter genomgått kurs ska:

 • kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten
 • kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården
 • kunna utfärda försäkringsmedicinska intyg.

Kursledare: Sahar Janfada-Baloo, specialist i psykiatri

Föreläsare: läkare och andra professioner samt företrädare för försäkringskassan.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Kursen avser delmål b2 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

Med goda levnadsvanor lever vi 14 år längre! 

Majoriteten av alla dödsfall i Sverige orsakas av icke-smittsamma sjukdomar (såsom hjärt-kärlsjukdom och cancer). Tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor och riskkonsumtion av alkohol utgör fyra av de största riskfaktorerna. Enligt WHO kan övervägande delen av all kardiovaskulär sjukdom och en tredjedel av all cancer i världen förebyggas genom förbättrade levnadsvanor. Det finns även god evidens för att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Genom denna kurs ges ST-läkare kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Kursen omfattar evidensbaserade arbetssätt med levnadsvanor och belyser att hälsofrämjande insatser i allra högsta grad är tvärprofessionella, viktiga och väldigt givande.

Kursledare är Malin Skogström, specialist i allmänmedicin, enhetschef Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention, läkare Levnadsvanemottagningen Malmö, Region Skåne. 

Kursen består av inspelade föreläsningar och instuderingsuppgifter i form av inläsningsmaterial, filmer samt reflektionsfrågor. Föreläsningarna ges av experter med anknytning till eller samarbete med Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Region Skåne. 

Interaktiv digital workshop med patientfall i fokus erbjuds vid flera tillfällen under den tid kursen ges. (Mer information kommer!)

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Ämne Föreläsare
Goda levnadsvanor gör stor skillnad Malin Skogström, specialist i allmänmedicin,  enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, ledamot i Nationellt programområde levnadsvanor och ordförande i RPO levnadsvanor i Södra sjukvårdsregionen.

Kjell Olsson, leg. dietist, folkhälsovetare, processledare Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, ledamot nationell arbetsgrupp vårdprogram levnadsvanor, doktorand i nutritionsepidemiologi Lunds Universitet.

Helene Henriksson, leg fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet Kunskapscentrum levnadsvanor, strateg fysisk aktivitet Regional utveckling

Elisabeth Risberg, alkohol- och tobakssköterska Levnadsvanemottagningen Malmö, sakkunnig tobak & alkohol Kunskapscentrum levnadsvanor

Motiverande samtal (MI – motivational interviewing) i hälsofrämjande arbete Helena Strevens, Överläkare Kvinnokliniken SUS, MI-lärare
Levnadsvanor ur ett barnperspektiv – från födelse till tonåren Fiffi Boman, strateg levnadsvanor barn & unga Kunskapscentrum levnadsvanor, skolläkare elevhälsan Landskrona

Mariette Derwig, Kunskapscentrum barnhälsovård, barnhälsovårdsöverläkare 

Helene Henriksson, leg fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet Kunskapscentrum levnadsvanor, strateg fysisk aktivitet Regional utveckling

Therese Lundin, projektledare PART (preventivt arbete tillsammans)

Goda levnadsvanor under graviditet och amning – hur kan vi jobba hälsofrämjande?  Helena Strevens, Överläkare Kvinnokliniken SUS

Ena Huseinovic, leg dietist, strateg Kunskapscentrum levnadsvanor

Helén Simonsson, Kunskapscentrum kvinnohälsa, barnmorska

Levnadsvanor har stor betydelse för operationsresultat Hanne Tönnesen, Överläkare kirurgi, WHO-CC

Johanna Jaran, leg fysioterapeut, strateg Kunskapscentrum levnadsvanor

Elisabeth Risberg, alkohol- och tobakssköterska Levnadsvanemottagningen Malmö, sakkunnig tobak & alkohol Kunskapscentrum levnadsvanor

Riktade hälsosamtal Hans Lingfors, Specialist i allmänmedicin, Region Jönköpings län
Riktade hälsosamtal i Skåne  Kunskapscentrum levnadsvanor: 

Malin Skogström, allmänläkare, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor

Ena Huseinovic, leg dietist, strateg Kunskapscentrum levnadsvanor

Johanna Jaran, leg fysioterapeut, processledare Kunskapscentrum levnadsvanor

Emma Appell, leg sjuksköterska, processledare Kunskapscentrum levnadsvanor

Kursen avser delmål b3 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

Kursen är skapad i samarbete med Enheten för Klinisk Farmakologi, Region Skåne.

Kursen kommer att ge basal kunskap inom följande ämnen: 

 • Anpassning av läkemedel till patientens fysiologi och komorbiditet.
 • Risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling.
 • Samarbetet med patienter och närstående för att uppnå följsamhet till läkemedelsbehandlingen.
 • Samverkan med andra aktörer i vårdkedjan om patientens läkemedelsbehandling.
 • Kritiskt granskning och värdering av information om läkemedel. 
 • Läkemedels inverkan på miljön.
 • Hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling.

Kursledare är Margareta Reis, Docent i farmakologi och enhetschef för Klinisk Farmakologi, Region Skåne. 

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av olika uppgifter att göra i kursplattformen, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Kursen avser delmål b5 i ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

Kursinnehåll:

 • Introduktion till palliativ vård samt vem är patienten med palliativt vårdbehov?
 • Kommunikation och brytpunktssamtal
 • Klinisk etik och behandlingsbegränsningar
 • Smärta
 • Symtom och dess lindring
 • Den döende patienten

Kursen är helt digital och består av instuderingsmaterial i form av vetenskapliga artiklar och förinspelade föreläsningar. Deltagaren skickar dessutom in en fallbeskrivning från sin egna kliniska vardag. 

Kursen arbetar med det palliativa förhållningssättet, skillnaden mellan allmän och specialiserad palliativ vård, hur man identifierar palliativa vårdbehov samt när/hur man ska hålla brytpunktsamtal. Även etisk reflektion kring svåra situationer i det kliniska arbetet.

Kursansvarig är Specialistläkare Karin Belfrage, Palliativ vård och ASIH Malmö, Region Skåne. Föreläsningarna ges av specialister i palliativ medicin med anknytning till Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds Universitet och Region Skåne.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

En kurs i etik, mångfald, jämlikhet och bemötande.

Kursen avser delmål a2 (etik, mångfald, jämlikhet) i ST enligt SOSFS 2015:8 samt för BT SOSFS 2021 motsvarande delmål bt 8 (etik) samt bt 9 (bemötande). 

Kursen kan också varmt rekommenderas till samtliga handledare, studierektorer, BT/ST chefer och övriga viktiga yrkesgrupper som arbetar med dessa viktiga målgrupper. 

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare. Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer. 

Det är extra angeläget för många att utbildas nu med större krav på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, där alla diskrimineringsgrunder omfattas. Därför behöver många kompetensutveckling, t ex genom deltagande i kurs med aktiv inlärning.

Kursledningen, bestående av Ola Björgell & kollegor i Region Skånes Likarättsakademi, har tillsammans med vetenskapliga föreläsningar från Svenska Läkarsällskapet arrangerat likarättsutbildningar sedan 2014. Under hösten 2020 genomfördes en digital kursdag med instuderingsuppgifter för ett 80-tal ST läkare i Region Skåne som en pilotmodell med gott resultat. Detta koncept finns tack vare FSL numera som ett nationellt kurskoncept i full skala. 

Under utbildningsdagen förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen, med ett gott bemötande i både lätta och svåra situationer. Vi belyser olika delar av diskrimineringslagen och ger praktiska exempel från verklighetens vardag på etiska dilemman och värdekonflikter på arbetsplatsen. Medicinsketiska principer och tips på hur en kan identifiera och analysera dessa på ett strukturerat sätt inkluderas i flera av föredragen. 

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 1,5 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

Kursen är Lipus certifierad.

Ämne Föreläsare
Intro och invigning Regionöverläkare Ola Björgell. Docent, Lunds universitet
Regiondirektör Alf Jönsson
Region Skånes Likarättsakademi
Likarätt och lika möjligheter Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering
Alice Åberg, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Nyfiken på morgondagen Barbro Westerholm, Riksdagsledamot och läkare
Etnicitet och äldre Sölve Elmståhl, Professor i Geriatrik, Lunds universitet
Inom eller utanför normen – hur påverkar det mig och de jag möter? Karina Bäckström, leg psykoterapeut och sexolog
Stora Likarättspriset Pontus Lindberg, Ordförande i personalnämnden
Karin Melander, 
HR-direktör Region Skåne
Likarättspodden ”Alla föds nakna” Åsa Stenéus, leg sjuksköterska, Region Skåne/Malmö stad
Taiwo Draycott, leg sjuksköterska, 
Region Skåne/Malmö stad
Global Hälsa – Reproduktiv hälsa ur ett globalt och migrationsrelaterat perspektiv Birgitta Essen, Professor i Internationell kvinno- och mödrahälsovård, Uppsala universitet
HBTQ+ Freddie Östersjö, läkarstudent, Lunds universitet
Begränsad kompetens kring psykiska sjukdomar Sahar Janfada-Baloo, ST-läkare i psykiatri, Region Skåne.
Om suicid Bo Runeson, Professor, överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stockholms psykiatri, Karolinska Institutet
Etik och Likarätt Mikael Sandlund. Professor i psykiatri, Umeå. Överläkare Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus
Hanna Jerndal, AT läkare, Umeå. Etiksekreterare i kandidat- och underläkareföreningen, KUF

Referenser & lästips

 • Ola Björgell och Ulrika Uddenfeldt Wort (red). ST boken. Lund. Studentlitteratur. 2021. Jonas Ålebring och Ola Björgell, Kapitel 21 Likarätt, sidan 347-362.
 • Diskrimineringsombudsmannen. Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering: https://aktiva-atgarder.do.se/
 • Rikskansliet: Fakta om mänskliga rättigheter: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/
 • Stora likarättsdagarna: www.likarätt.nu
 • Swanstein F, Henrikz K. Diskrimineringslagen – från princip till praktik. Lund: Studentlitteratur; 2017.
 • Sveriges Kommuner och Regioner. Mänskliga rättigheter och jämlikhet: https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet.105.htm

En kurs skapad av Framtidens specialistläkare och Svenska Läkaresällskapet.

Kursen avser delmål a5 enligt SOSFS 2015 för ST, delmål BT7 enligt SOSFS 2021 samt delmål STa3 enligt SOSFS 2021.

Kursperioden är februari-maj 2022.

Kursen ger deltagaren en introduktion till medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer, kritiskt granskande av medicinsk vetenskaplig information samt ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet.

Kursämnen:

 • Vetenskapsteori 
 • Studiedesign
 • Forskningsetik
 • Epidemiologi
 • Statistik

Kursledare är Madeleine Johansson, PhD, läkare, Sektion Hjärtsjukvård, Skånes Universitetssjukhus. 

Kursen är helt digital och alla aktiviteter görs i kursplattformen. Kursen består av inspelade föreläsningar och löpande individuella uppgifter samt av pre- och ett posttests. Det krävs även interaktiv deltagande i skriftliga online diskussionsmoment under ledning av kursens instruktörer. Ämnesföreläsningarna ges av högt profilerade föreläsare med anknytning till Svenska Läkaresällskapet.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar sammantaget minst 5 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Kursen avser delmål a6 för ST enligt SOSFS 2015 och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021.

Kursledare är Christina Christoffersen, Specialistläkare, Ansvarig för ST utbildning i Region Skåne.
Föreläsare är Cecilia Wistrand och Linda Larsson, båda jurister, Enheten för juridik, Region Skåne;
Sven Oredsson, Direktör Södra Sjukvårdsregionen
Åsa Adolfsson, Enhetschef koncernekonomi,Region Skåne.

Kursämnen:

Juridik 1 – Inledning och allmän författningskunskap Lagstiftning och normhierarkin, introduktion till hälso- och sjukvårdens regelverk och uppbyggnad, relevanta definitioner
Juridik 2 – Om hälso- och sjukvårdens skyldigheter och personalens ansvar Centrala skyldigheter, systematiskt patientsäkerhetsarbete och misstag inom vården
Juridik 3 – Om offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
Sekretess inom hälso- och sjukvården.
Juridik 4 – Om patientjournaler Grundläggande om personuppgiftsbehandling, journalhantering och journalföringsskyldighet enligt patientdatalagen.
Inre sekretess och yttre sekretess enligt patientdatalagen samt kvalitetsregister, kvalitetssäkring och forskning.
Juridik 5 – Tvångsvård, intyg och samverkan Grundläggande om tvångsvårdslagstiftningen, samverkan med andra myndigheter
Intyg i hälso- och sjukvården, framtidsfullmakter, god man och förvaltare
Ekonomi Ekonomistyrning och budgetprocess i hälso-sjukvård
Hälsosjukvårdsstyrning i Sverige Beställare, Utförare, Sjukvårdsregioner och Kunskapsstyrning

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden oktober-november-december. Kursen består av en instuderingsuppgift, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Kursen avser delmål B1 i ST enligt SOSFS 2015 (delmål 13+15 enligt SOSFS 2008) och motsvarande för BT enligt SOSFS 2021. 

Kursen ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne.

Att kunna kommunicera med varandra och anpassa kommunikationen utifrån omgivningens behov är centralt i läkaryrket. Med personcentrerad kommunikation och empatiskt bemötande ökar inte bara patientens tillfredsställelse med själva samtalet utan även informationsutbyte, behandlingsresultat och följsamhet. I denna kurs fokuserar vi på de utmanande samtal som du möter i din kliniska vardag och ger dig verktyg och nya perspektiv i kommunikationen med dina patienter, deras anhöriga, kollegor och samhället i stort. Du får möjlighet att göra djupdykningar i patientmöten som kräver det lilla extra – såsom att förmedla svåra besked eller ändrad inriktning i vården när bot inte är möjligt. Hur kan man hjälpa patienten att acceptera en förändrad livssituation? Eller motivera patienten till att förändra sina livsvanor? Vi berör allt från handfasta råd i kommunikationen med barn eller med tolk, till inspirerande berättelser från patienters liv.

Kursledare: Viveca Missler Dahlqvist, ST-läkare i Allmänmedicin och Mikael Ristovski, ST-läkare i Psykiatri. 

Ämne Föreläsare
Grundläggande kommunikationsfärdigheter Från Palliativt Utvecklingscentrum:

Mattias Tranberg, Psykolog och doktorand

Anders Danielsson, terapeut, utbildningsansvarig för “De nödvändiga samtalen”

Empati som grund för personcentrerad kommunikation och bemötande Palliativt Utvecklingscentrum, se ovan
Att ge svåra besked Palliativt Utvecklingscentrum, se ovan
Brytpunktssamtal och andra övergångssamtal Palliativt Utvecklingscentrum, se ovan
Praktisk övning, digitalt seminarium Palliativt Utvecklingscentrum samt kursledare.
Att prata med barn och deras föräldrar Petter Borna, barnläkare, Barnmottagningen i Eslöv
Hur hanterar vi det vi inte blir av med – Introduction till ACT Valter Albin, psykolog, Vårdcentralen Kävlinge
Att arbeta med tolk – när och var Tanya Tsunoda, Språkservice Sverige
MI: Motiverande samtal Malin Stihl, Beteendevetare, författare, Utbildare i MI

Kursen är helt digital utan fysiska träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL:s digitala kursplattform. Kursen består av uppgifter att göra i kursplattformen, av förinspelade föreläsningar, ett digitalt seminarium samt av ett pre- och ett posttest. De flesta uppgifter görs på egen hand valfria dagar under kursperioden oktober-november-december. Det digitala seminariet ges dock enbart vid två tillfällen, 9/11 och 7/12 (ca 2 timmar). Vid det digitala seminariet kommer du att i en mindre grupp få möjlighet att diskutera och inte minst öva vissa kommunikationstekniker som du lärt dig under kursen. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. 

Kursen baseras på FSLs kongresskurs 2021 som var Lipuscertifierad.