Kunskapslyft och erfarenhetsutbyte av BT på Framtidens Specialistläkarkongress

2021-05-26T17:33:29+00:00 onsdag, 26 maj|

Anna Das, en av arrangörerna av Framtidens Sepcialistläkarkongress (FSL) intervjuar studierektorer och projektledare med koppling till BT om samarbetet mellan regionerna och planeringen av BT införandet.

1 juli 2021 sker en reform inom läkaryrket. Då införs det som kallas för Bastjänstgöring (BT). Samtidigt kommer läkarprogrammet att förlängas och bli legitimationsgrundande och en ny Specialisttjänstgöring (ST) tillkommer.

Socialstyrelsen har på uppdrag från regeringen tagit fram nya föreskrifter för ST 2021 där BT är inkluderad som en introduktionstjänst och är tänkt att ersätta Allmäntjänstgöring (AT).

Bild från Moderna läkare

Införandet har dock inte varit lätt. Det har tagit lång tid innan regeringen fattat beslut kring regelverk och övergångsbestämmelser. Därefter har socialstyrelsen till slut under februari 2021 kunnat fastställa föreskrifterna för ST 2021. På grund av dessa förseningar har Sveriges regioner fått planera BT-införandet i ovisshet.

– Det har varit svårt att planera BT utan att ha någon förordning att förhålla sig till. Vi har fått gissa mycket även om vi har fått lite guidning via socialstyrelsens remissutskick, säger Gisela Larmark, BT-studierektor i Region Skåne.

Något nationellt styrt samarbete för införandet och implementeringen av BT har inte funnits, utan varje region har på egen hand fått planera och utforma BT utefter bästa förmåga och framförhållning. Detta kan vara en av anledningarna till att 8 av 21 regioner i Sverige inte planerat någon BT för hösten 2021. Andra regioner har varit ute i god tid.

– Vi har haft förmån att ha en hälso- och sjukvårdsnämnd som förstått vikten med BT och fått ett uppdrag och en budget tidigt. Det är inte mycket som sköts nationellt utan vi har på eget

initiativ tagit kontakt med Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. I detta samarbete träffas vi ca en gång i månaden sedan ett år tillbaka, säger Gisela Larmark från Region Skåne.

-Våra regioner har mycket gemensamt i och med att samordningen av BT-utbildningen är komplex på grund av det stora antalet vårdgivare som är involverade i BT- och ST-utbildningen. Det är mycket värdefullt att kunna diskutera utmaningar, ta del av goda exempel och lära sig av varandra, säger Caroline Barner, projektledare för BT i Region Stockholm.

Regionerna har inte stått helt ensamma.
– SKR har vid några tillfällen ordnat nationella möten för regionernas BT-ansvariga och då har det givits goda möjligheter till diskussion sinsemellan och att ställa frågor till Socialstyrelsen. Vid dessa möten har de olika regionerna fått möjligheter att också kalibrera sina tolkningar av föreskriften med varandra, säger Eva Engström, övergripande BT-studierektor i Västra Götalandsregionen.

Framtidens Specialistläkare (FSL) vill främja ST-läkarnas fortbildning och skapa så bra förutsättningar som möjligt för dem i sin väg till specialistbevis. Eftersom att BT är en introduktionstjänst i framtidens ST planerar FSL en nationell BT dag dit alla berörda parter från alla regioner har möjlighet att samlas för att diskutera BT.

– En dag på FSL med BT som tema kommer att vara av stort värde för alla oss som arbetar med BT, uttolkar föreskriften, planerar för införandet och innehåll i BT. Det är ett spännande arbete men det finns många frågor som ska lösas och även en del svårigheter som ska övervinnas, säger Eva Engström från Västra Götalandsregionen.

Caroline Barner från Region stockholm tillägger att;
– Med digitala möten går man tyvärr miste om de små samtalen och informella möten som vanligtvis sker på stora sammankomster varför en BT-dag på FSL skulle vara väldigt givande.

Under BT-dagen bjuder FSL in representanter från socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, Sveriges läkarförbund tillsammans med Sveriges yngre läkares förening och Sveriges läkaresällskap. Dessutom kan vi förvänta oss framträdanden av projektledare till genomförda och påbörjade pilot-BT och deras reflektioner om framtiden.

FSL vill skapa en möjlighet för diskussion och utbyte av erfarenhet för alla inblandade parter, dels chefer, studierektorer, projektledare men också för specialister och framtida BT-handledare från hela Sverige. Man kan tydligt se att regionerna har kommit olika långt i införandet och planerandet av BT. Genom att erbjuda möjligheten att lära sig av varandras erfarenheter och inspirerande föreläsningar under BT-dagen hoppas vi i FSL på att underlätta och förbättra införandet av BT på en nationell nivå.

– Att få möjlighet att träffa representanter från andra regioner och dela erfarenheter och olika lösningar på problem är värt oerhört mycket! säger Eva Engström från Västra Götalandsregionen.

Vill du också var med, se till att anmäla dig på här.

Faktaruta

  • FSL arrangerar en kongress för ST läkare i Sverige under september månad vartannat år.
  • Syftet är att skapa en nationell mötesplattform för ST-läkare där man kan utbyta erfarenhet, skapa nya kontakter och inspireras av spännande föreläsare.
  • I år anordnas kongressen mellan 8-10 september i både fysiskt och digitalt format.
  • Som ST-läkare kan du anmäla dig till en av två kurser i ledarskap respektive kommunikation som sker under kongressveckan.
  • Kurserna är LIPUS-granskade och har fått höga betyg av tidigare deltagare.
  • Nytt från och med 2020 är att man kan gå flera fristående onlinekurser under våren och hösten.
  • FSL arrangerar även en nationell BT-dag den 8 september och en studierektorsdag den 9 september.
  • För mer information vänligen besök oss på www.framtidenslakare.se