Studierektorsdag 2019-10-23T12:34:19+00:00

Sveriges läkarförbunds studierektorskonferens 3 september 2020

Studierektorskonferensen arrangeras som en del av kongressen Framtidens Specialistläkare i samarbete med Sveriges läkarförbund. Dagen är fylld av information, nätverkande och diskussioner kring aktuella ämnen och frågor som är relevanta för dig i din roll som studierektor.

Anmälan:

  1. Anmäl dig till studierektorskonferensen här – anmälan.
  2. Obs: glöm inte att också anmäla dig till Framtidens Specialistläkare 2018 som ordinarie betalande kongressdeltagare – anmälan FSL 2018. Sedan är det bara att gå rakt in i salen!

Väl mött!

Program studierektorsdag torsdagen den 6 september 2018

Moderator: Sofia Rydgren Stale, Ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsdelegation, Sveriges läkarförbund, Stockholm

•  8.30-10.00 SPUR – idag och imorgon?
Hur kan SPUR-granskning bidra till att skapa förutsättningar för en så bra utbildning och lärandemiljö som möjligt? Studierektorer har en central roll i utbildning av ST-läkare i Sverige med stor insyn, kunskap och djupa insikter om vad som fungerar respektive kan förbättras. Deltagarna kommer att få bidra med sin expertis och erfarenhet under rundabordssamtal om dagens system med SPUR: Vad fungerar och varför? Vad kan förbättras? Hur borde kvalitetsgranskning av ST se ut om 10 år?
Anna Nyzell, VD Lipus

•  10.30-12.00 Regelverket ur ett utbildningsperspektiv
Läkarnas specialiseringstjänstgöring är reglerat i bland annat föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. Här ges en presentation av regelverket och de ramar det sätter för utformningen av utbildningen. Deltagarna får även information om ansökningsprocessen och myndighetens hantering av inkomna ansökningar. Därutöver ges information om regelverket för läkare utbildade i andra länder.
Anna Krzymowska, Ragnhild Mogren och Åsa Wennberg, Socialstyrelsen

•  13.15-13.25 Utdelning av Läkarförbundets handledarpris
Läkarförbundets handledarpris delas ut vartannat år till två pristagare som tidigare har fått SYLF:s lokala handledarpriser. Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna goda insatser och initiativ samt att lyfta handledningens betydelse för en lärmiljö av hög kvalitet.
Sofia Rydgren Stale, Ordförande Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation

•  13.25-14.45 Handledning – hur man får det att fungera i praktiken
Handledning är en central del i läkarens vardag under hela karriären. Alla läkare måste kunna handleda, men hur stödjer vi bäst våra ST-handledare och ST-läkare? Erfarenheterna säger att vi ger sämst återkoppling avseende a och b-målen. Hur arbetar vi bäst med a och b-målen i handledningen? Vilka verktyg kan förbättra handledningen och vilka förutsättningar behövs för att handledningen ska kunna genomföras på bästa sätt. Förbered Er på diskussioner och benchmarking, det finns många bra exempel att lära av ute i landet.
Pernilla Sahlstrand Johnson och Jonas Ahl, Övergripande studierektorer vid SUS

•  15.30-16.15 Schysst rekrytering – vad är det och hur gör man?
Bristen på AT-tjänster gör att konkurrensen är hård och det kan vara svårt att skilja ut vilka sökande som är mest meriterade när de flesta har liknande formella meriter. Därför har SYLF tillsammans med fem landsting testat en modell för kompetensbaserad rekrytering. Projektet som vi kallar ”Schysst rekrytering” har två syften. Dels vill vi att de som söker AT skall veta vad som är meriterande till olika tjänster och känna sig rättvist behandlade, och samtidigt vill vi bidra till att arbetsgivare skall få lättare att identifiera de sökande som passar i just deras organisation. Vid dagens seminarium kommer vi tillsammans att diskutera vilka kompetenser som är relevanta att söka efter hos en läkare och hur en arbetsgivare kan värdera sökande utifrån meriter och tester.
Björn Hansell, ST-läkare och andre vice ordförande i SYLF

•  16.15-17.00 Kompetensbedömning vid ST-start
Det ställs idag höga krav på både verksamhetschef och handledare att individualisera och anpassa ST-utbildningen utifrån varje ST-läkares behov. Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:8 ska varje ST-läkare ha ett individuellt utbildningsprogram som omfattar den tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen. I och med att det är stor variation i kliniska erfarenheter och färdigheter hos de som startar en ST är bedömningen av varje ST-läkares kompetens en viktig bas för utbildningens upplägg. Här presenteras ett projekt där studierektorer i Västra Götalandsregionen arbetat fram en rutin och verktyg för kompetensbedömning vid ST-start.
Camilla Sandin Bergh och Helen Christenssons, Studierektor ST/ Specialistläkare allmänmedicin