Kurser 2018-09-13T22:28:42+00:00

KURSER

13 sept, 2018

Intyg

Intyg för hela kongressen (tre dagar) och enskilda ST-kurser erhålles först EFTER att du har besvarat LIPUS-utvärderingarna, vilka mailas ut efter kongressen i e-post till Dig.

Varje kurs och kongressen i helhet utvärderas separat, dvs du kommer att behöva besvara mer än en LIPUS- utvärdering om Du var föranmäld till bägge dessa delar under kongressdagarna.

För godkänd ST-kurs krävs att Du var föranmäld till kursen och genomfört Din förberedelseuppgift, närvarat på utbildningen (kontrollerad med scanning eller närvarolista under kongressen), deltagit i någon form av examinerande/avslutande kursmoment i slutet av kursen ( t ex i ett ”post-test” eller muntliga diskussioner) när den genomfördes, samt besvarar den LIPUS-utvärdering som kommer till Dig. Vi beräknar därefter finalt att sända ut intyg under oktober månad.

Om Du har några frågor, som mot förmodan inte besvaras i texten ovan, kring Din kursregistrering/närvaro/deltagande/utvärdering etc kan Du kontakta Dzenet Skender på [email protected].

Stäm av med Din handledare hur Du på bästa sätt ska kunna uppnå ett delmål i relation till Din specialitet och Dina kunskapsbehov. Att uppnå delmål innebär oftast att genomföra ett antal olika aktiviteter för att samla in tillräcklig kunskap (såsom kurs, klinisk tjänstgöring/auskultation, deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst, medsittning mm).

Med de bästa hälsingar och fortsatt lycka till med Din ST,
FSL organisationskommitté

Kurser och intyg

Ett stort antal av deltagarna på kongressen deltar i det stora 3-dagarsprogrammet onsdag till fredag och väljer fritt bland de många parallella föreläsningarna i de olika salarna som är öppna för alla. För de som även känner sig manade att fördjupa sig i ett specifikt ämne finns ett antal separata kurser som man föranmäler sig till.

Vi förslår att Du avsätter tid till att gå fritt bland de många föredrag i det öppna programmet och i utställningen under en eller flera dagar. Här finns mycket kunskap att hämta hem samt nätverkande med kollegor från hela landet. Missa inte den fina möjligheten att välja fritt på plats!

Kurser

Alla ST-kurser omfattar tio lektionstimmar (dubbeltimmar 5 x 90 min) och pågår under flera dagar. En kurs ger separat kursintyg efter ifylld utvärdering. Utöver de sammanhängande kurserna som går tisdag till onsdag (Grupp A), erbjuder vi även två kurser med programpunkter utspridda onsdag, torsdag och fredag (Grupp B). Dessa är öppna för samtliga deltagare och har obegränsat med platser, men föranmälan krävs för att få intyg. Programpunkterna är fristående från varandra och du väljer fritt bland dessa (minst 5 x 90 min).

Observera att kurserna går delvis parallellt, dvs du kan enbart anmäla dig till max en kurs ur Grupp A och en ur Grupp B. Det är dock fullt möjligt att gå både en Grupp A och Grupp B-kurs och på så sätt få 2 ST-kurs-intyg. Övriga kurser (grupp C) riktar sig till specialister eller ST-läkare i senare delen av ST.

Gå till kursbeskrivningar >

Förberedelseuppgifter
Samtliga ST-kurser inkluderar en obligatorisk förberedelseuppgift och kunskapsuppföljning, t ex som multipel choice eller case. Förberedelseuppgifterna publiceras på hemsidan 1 juni och lämnas in senast 1 september.

Gå till förberedelseuppgifter >

Intyg
Intyg för hela kongressen (tre dagar) och enskilda kurser erhålles EFTER att du har besvarat utvärderingarna vilka mailas ut efter kongressen. För godkänd ST-kurs krävs förutom full närvaro och genomförd utvärdering, att du genomfört förberedelseuppgiften innan kongressen och deltagit aktivt i diskussioner och examinerande kursmoment i slutet av kursen. Ange vid anmälan om du går utbildning enligt ST ”ST 2008” eller ”ST 2015” för korrekt intyg enligt Socialstyrelsen.

Varje kurs och kongressen i helhet utvärderas separat, dvs du kommer troligen behöva besvara mer än en utvärdering. Intygen skickas via e-post under oktober månad.

Stäm av med Din handledare hur Du på bästa sätt ska kunna uppnå ett delmål i relation till Din specialitet och Dina kunskapsbehov. Att uppnå delmål innebär oftast att genomföra ett antal olika aktiviteter för att samla in tillräcklig kunskap (såsom kurs, klinisk tjänstgöring/auskultation, deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst, medsittning mm).

Översikt

ST 2015 ST 2008
Grupp A Delmål Delmål
Kurs 1 – Försäkringsmedicin (fullbokad) b4
Kurs 2 – Handledning (fullbokad) a1 16
Kurs 3 – Palliativ medicin (fullbokad) b5
Kurs 4 – Patientsäkerhet (fullbokad) a4  
Kurs 5 – Sjukdomsförebyggande arbete (fullbokad) b2  
Kurs 6 – Smittskydd och vårdhygien (fullbokad) a3  
Kurs 7 – Ledarskapskurs (fullbokad)
 
a1, a6 17-18
Grupp B Delmål Delmål
Kurs A – Etik, mångfald och jämlikhet a2  
Kurs B – Kommunikation
 
b1 13-15
Kongressdeltagande Delmål Delmål
Kongressdeltagande, utan specifikt genomförd kurs, motsvarar delmoment ur följande delmål
 
a1-2, a5, b1 13-19
Grupp C
Specialisthandledarkurs (fullbokad)
SPUR-inspektörsutbildning för extern granskning av ST (fullbokad)
SPUR-inspektörsutbildning för extern granskning av AT (fullbokad)
Kurser & intyg
Kursbeskrivningar
Förberedelseuppgifter

Kursbeskrivningar

Kurser under tisdag – onsdag

Kursen är fullbokad

En betydande del av många läkares arbetstid relaterar till sjukskrivning. Ibland okomplicerad och ibland mer resurskrävande. Denna process kan involvera kontakt mellan flera aktörer, inom och utanför hälso- och sjukvård. Många gånger saknas enkla svar på frågor läkare ställs inför i samband med sjukskrivning och hur denna bäst används som del av behandling av den enskilde patienten. I denna kurs ligger fokus på diskussion och bland föreläsarna finns ST-läkare, nyblivna specialister och mer erfarna läkare samt försäkringsmedicinska rådgivare och representanter från försäkringskassan. Vi kommer även att diskutera genusperspektiv, holistiskt perspektiv och gå djupare in på det svåra samtalet.

Delmål
Kursen motsvarar delmål b4 enligt ST 2015.

Kursen är fullbokad

Handledning är en pedagogiskt optimal metod för att stödja lärande i vidareutbildningen för läkare. Introduktionsutbildningen syftar till att ge deltagarna en grundläggande kunskap om handledarrollen samt skapa inspiration och nyfikenhet inför fortsatt utveckling av handledarkompetens. Kursen kommer att ge inblick i hur handledare kan utnyttja metoden maximalt genom att förbättra strukturen kring handledningen, kommunikationen samt uppföljning och feedback.

Delmål
Kursen motsvarar delmål a1 enligt ST 2015, alternativt delmål 16 enligt ST 2008.

Kursen är fullbokad

Kursen utgår från olika perspektiv på palliativ medicin såsom förhållningssätt, kompetens och organisation. Viktiga teman under kursen är smärta, andra vanliga symtom och akuta situationer. Kursen tar upp sjukdomsspecifika aspekter, vård av den döende patienten samt etiska frågeställningar samt närstående och sorg. Med kunskap och träning går det att utveckla förhållningssätt och färdigheter som underlättar de så kallade “nödvändiga samtalen” och höjer kvalitén och behållningen av mötet för både patient/närstående och läkare.

Delmål
Kursen motsvarar delmål b5 enligt ST 2015.

Kursen är fullbokad

Hur kan vi gå från rapportering av risker och händelser i vården till verklig förändring? Bli inspirerad av Skånevård Sund som med en mix av teori, praktisk övning och goda exempel ger dig konkreta verktyg att använda i det dagliga patientsäkerhetsarbetet på din arbetsplats.

Delmål
Kursen motsvarar delmål a4 enligt ST 2015.

Kursen är fullbokad

Genom denna kurs ges ST-läkaren praktiska råd och verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Programmet omfattar evidensbaserade arbetssätt med levnadsvanor och belyser att hälsofrämjande insatser i allra högst grad är tvärprofessionella, viktiga och väldigt givande!

Delmål
Kursen motsvarar delmål b2 enligt ST 2015.

Kursen är fullbokad

Grundläggande kurs i ämnena smittskydd och vårdhygien för ST-läkare inom samtliga medicinska specialiteter. Kursen kommer att fokusera på teman relevanta för den kliniska vardagen i både öppen och sluten vård, såsom handläggning av patienter med känd eller misstänkt smittsam sjukdom, prevention av vårdrelaterade infektioner och vårdrelaterad smitta, smittspårning i och utanför vården, utbrottsutredning, epidemiologisk övervakning, smittskyddsanmälan.

Delmål
Kursen motsvarar delmål a3 ST 2015.

Kursen är fullbokad

För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi uppnå kompetens även inom ledarskap – men för att kunna leda andra måste man först kunna leda sig själv samt veta vad som gäller.

Denna kurs ger dig inblick i olika aspekter av ledarskap samt hälso-sjukvårdens organisation, styrning och regelverk.

Vi undersöker ämnet således:

  • genom dialog med flera erfarna chefer som delar med sig av sina tankar om medarbetarskap och ledarskap,
  • genom att ta del av teori om hälso-sjukvårdens styrning/organisation,
  • genom att vi tillsammans gör övningar inom ämnet kommunikation.

Delmål
Kursen motsvarar delmål a1 och a6 enligt ST 2015, alternativt delmål 17-18 enligt ST 2008.

Kurser under onsdag – torsdag – fredag

Kursen belyser genom olika föreläsningar/seminarier etik, mångfald och jämlikhet utifrån en mängd olika perspektiv, både mellanmänskligt och ur konkreta sjukvårdsperspektiv. Kunskap om medicinsk-etiska principer liksom diskrimineringslagen förmedlas. Vi pratar om värdekonflikter i det dagliga arbetet och inkluderande bemötande. Det erbjuds föreläsningar om till exempel socioekonomiska faktorers betydelse, normkritik, ojämställdhet mellan könen, funktionalitet, sexuella övergrepp samt migrationsrelaterad stress och trauma.

Delmål
Kursen motsvarar delmål a2 enligt ST 2015.

Instruktioner
Programpunkterna är öppna för samtliga deltagare på kongressen och har obegränsat med platser, men det är enbart de som har föranmält sig och genomfört examinationerna (i form av multipel choice test) som får kursintyg. Programpunkterna är utspridda onsdag till fredag, och du ska delta i minst fem 90 minuters pass, vilket motsvarar tio lektionstimmar a 45 min. Vi föreslår att du första dagen går igenom schemat för att planera ditt deltagande så att du får en bra mix mellan mer grundläggande och nischade föreläsningar. Håll utkik efter symbolerna i schemat.

Registrera ditt deltagande på VARJE föreläsning genom att scanna QR-koden på din namnbricka i dörren.

Examinationen består av ett multiple choice test som du gör innan kongressen samt igen i slutet av kongressen, ett så kallat progresstest. På så sätt kan du testa dig hur du tillgodogjort dig dina nya kunskaper. Testet kan göras via mobil, platta eller dator.

– Deadline för pre-test är 1 september.
Post-testet publiceras på hemsidan när kongressen öppnar. Deadline är 7 september, dvs sista kongressdagen.

I kursens olika föredrag (ons-fre) stimuleras och uppmuntras förmågan till dialog och till att ha en öppen kontakt med kollegor, medarbetare, patienter och närstående samt med olika samhällsinstanser. Kommunikation och informationsutbyte underlättas av kunskap om den mångfald som finns bland oss alla. Det betyder att vi lär oss att anpassa kommunikationen efter omgivningens behov och möjlighet att ta till sig information. Vikten av att kontinuerligt arbeta med sitt professionella förhållningssätt och kunna fatta självständiga beslut belyses liksom att ge svåra besked med respekt, empati och lyhördhet.

Delmål
Kursen motsvarar delmål b1 enligt ST 2015, alternativt delmål 13-15 enligt ST 2008.

Instruktioner
Programpunkterna är öppna för samtliga deltagare på kongressen och har obegränsat med platser, men det är enbart de som har föranmält sig och genomfört examinationerna (i form av multipel choice test) som får kursintyg. Programpunkterna är utspridda onsdag till fredag, och du ska delta i minst fem 90 minuters pass, vilket motsvarar tio lektionstimmar a 45 min. Vi föreslår att du första dagen går igenom schemat för att planera ditt deltagande så att du får en bra mix mellan mer grundläggande och nischade föreläsningar. Håll utkik efter symbolerna i schemat.

Registrera ditt deltagande på VARJE föreläsning genom att scanna QR-koden på din namnbricka i dörren.

Examinationen består av ett multiple choice test som du gör innan kongressen samt igen i slutet av kongressen, ett så kallat progresstest. På så sätt kan du testa dig hur du tillgodogjort dig dina nya kunskaper. Testet kan göras via mobil, platta eller dator.

– Deadline för pre-test är 1 september.
Post-testet publiceras på hemsidan när kongressen öppnar. Deadline är 7 september, dvs sista kongressdagen.

För ST och specialister, utbildning & fortbildning

För ST-läkare samt läkare som handleder ST-läkare. Kursen arrangeras tisdag-onsdag. Vg se kursbeskrivning under Grupp A.

Kursen är fullbokad

Under 2018 startar en utbildning för läkare som arbetar på kliniker med grundutbildningsstudenter och med framtidens bastjänstgörande läkare (BT-läkare), samt har intresse av specialisering inom klinisk handledning. Utbildningen ges av Lunds Universitet, MedCUL i samarbete med Södra Regionvårdsnämnden och FSL. Utbildningen är en kompetensbaserad, huvudsakligen webbaserad utbildning uppbyggd i moduler som man genomför dels individuellt, dels i samarbete med andra deltagare. Utbildningen förbereder för arbete som specialisthandledare med att utveckla lärmiljö och handledning på den egna arbetsplatsen tillsammans med kollegor.

Under kongressen ges två workshops bestående av introducerande moduler till denna utbildning. Dessa workshops arrangeras på onsdagen.

Förutom Din ordinarie deltagaravgift till kongressen tillkommer ingen avgift för den därefter fortsatta utbildningen vid Lunds Universitet under ett år. I god tid innan kongressen får alla deltagare ett förberedelsearbete.

Kursen är fullbokad

Utbildning vänder sig till specialister eller ST-läkare i slutet av ST-tiden som vill bli SPUR-inspektörer samt för de SPUR-inspektörer som önskar en uppdatering. Efter utbildning och inläsning och kursmaterial ska kursdeltagaren känna sig trygg i rollen som extern granskare av specialiseringstjänstgöringens kvalitet. Vidare ska kursdeltagaren kunna agera utifrån SPURs målsättning som handlar om kollegial hjälp till utveckling. Den externa granskningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och specialitetsföreningarnas kvalitetskriterier för god utbildning.

Utbildningsdag
Kursen arrangeras under torsdagen.

Kursen är fullbokad

Utbildning vänder sig till specialister eller ST-läkare i slutet av ST-tiden som vill bli SPUR-inspektörer samt för de SPUR-inspektörer som önskar en uppdatering. Efter utbildning och inläsning och kursmaterial ska kursdeltagaren känna sig trygg i rollen som extern granskare av allmäntjänstgöringens kvalitet. Vidare ska kursdeltagaren kunna agera utifrån SPURs målsättning som handlar om kollegial hjälp till utveckling. Den externa granskningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och kvalitetskriterier för god utbildning.

Utbildningsdag
Kursen arrangeras under torsdagen.

ST 2015 ST 2008
Kongressdeltagande onsdag-fredag a1-2, a5, b1 13-19
Kongressdeltagande, utan specifikt genomförd kurs, motsvarar ovanstående delmål.

Förberedelseuppgifter

Här ser Du vad Du behöver göra innan din ST-kurs. Förberedelseuppgifterna kan bestå av exempelvis inläsningsmaterial, inskick av fallpresentation webbutbildningar eller multiple choice test. Syftet är att du redan innan din/dina kurs/er ska ha börjat fundera och förbereda dig på ämnet så att du kan få ut ännu mer av din kurs.

Uppgifterna är obligatoriska och krävs för godkänd kurs. Deadline är 1 september, dvs de ska genomföras redan innan Du kommer till kongressen.

Försäkringsmedicinsk kurs

Introduktionsutbildning i handledning

Patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete

Sjukdomsförebyggande metoder i praktiken

Smittskydd och vårdhygien

Ledarskapskurs

Etik, mångfald och jämlikhet

Specialisthandledarkurs

Post-tests

Sjukdomsförebyggande metoder i praktiken

Smittskydd och vårdhygien

Etik, mångfald och jämlikhet