Kurser 2020-03-08T19:50:30+00:00

KURSER

Vi är glada att även i år ha möjligheten att presentera ett brett utbud av kurser för Sveriges alla ST-läkare liksom fortbildning för alla specialistkollegor. Utöver detta väljer ett stort antal deltagare att enbart satsa på det stora 3-dagars programmet onsdag till fredag där de väljer fritt bland det stora utbudet av parallella föreläsningar, strosar i utställningen eller nätverkar under de sociala kvällsaktiviteterna med kollegor från hela landet. För Dig som känner dig manad att fördjupa Dig i en kurs finner du all viktigt information på denna sida.

ST-kurser

Under kongressen Framtidens Specialistläkare erbjuder vi i år hela nio kurser baserade på de delmål som är gemensamma för majoriteten av specialiteterna, de så kallade A- och B-målen. 

Stäm av med din handledare hur Du på bästa sätt ska kunna uppnå ett delmål i relation till Din specialitet, Dina kunskapsbehov och det våra kurser erbjuder. Att uppnå delmål innebär oftast att genomföra ett antal olika aktiviteter för att samla in tillräcklig kunskap (såsom kurs, klinisk tjänstgöring/auskultation, deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst, medsittning mm).


Anmälan till kurserna

Kurser tisdag-onsdag
2-dagarskurs som börjar tisdag (förmiddag eller eftermiddag) och sträcker sig till onsdagen, då kongressen drar igång på riktigt. De består av minst 10 st lektionstimmar á 45 min. Begränsat antal platser finns och flera av kurserna brukar bli fulltecknade, så anmäl dig i god tid då först till kvarn gäller. 

Kurser onsdag-fredag
Utöver ovan sammanhängande kurser erbjuder vi även två kurser med programpunkter utspridda onsdag, torsdag och fredag. Programpunkterna är fristående från varandra och du väljer fritt bland ett stort utbud. Förbered dig genom att läsa i schemat samt bland abstracten vilka programpunkter som ingår och som du är intresserad av. För att få intyg krävs att Du deltagit i och registrerat Din närvaro vid minst fem 90-minuterspass, vilket motsvarar tio lektionstimmar á 45 min. Examinationen består av ett multiple choice test som du gör innan kongressen samt igen i slutet av kongressen, ett så kallat progresstest. Antalet kursplatser är obegränsat, men föranmälan krävs för att få tillgodoräknat det som kurs. 

Observera att kurserna går parallellt, dvs Du kan enbart anmäla Dig till max en tisdag-onsdagskurs och en onsdags-fredagskurs. Det är dock fullt möjligt att kombinera en från varje grupp och på så sätt få som mest 2 ST-kurs-intyg (du missar då möjligheten att välja enstaka programpunkter på onsdagen från onsdag-fredagskursen men eftersom det finns många att välja bland övriga dagar kan du ändå få ihop tillräckligt antal programpunkter).


Intyg
För godkänd ST-kurs krävs:

* Föranmälan
* Genomförd obligatorisk förberedelseuppgift
* Full närvaro
* Aktivt deltagande i diskussioner och examinerande kursmoment
* Besvarad elektronisk utvärdering

Observera att Du INNAN kongressen behöver göra en förberedelseuppgift till Din/a kurs/er. Dessa publiceras 1 juni och ska vara inskickade senast 28/8. Håll utkik på din mail och hemsidan. Beroende på kurs kan de bestå av exempelvis inläsningsmaterial, skrivande av en fallpresentation, webbutbildningar eller multiple choice-test. Syftet är att du redan innan din/dina kurser ska ha börjat fundera och förbereda dig på ämnet så att du kan få ut ännu mer av din kurs. 

Deltagande i kongressen som helhet (med eller utan kurs) ger ett separat allmänt intyg. 

Intyg för genomförd kurs skickas ut EFTER att du har besvarat de elektroniska utvärderingarna. Dessa skickas ut via e-post efter kongressen. Varje kurs och kongressen som helhet utvärderas separat, dvs du kommer att behöva besvara både en allmän utvärdering för kongressen OCH utvärdering/ar för vardera kurs. 

Om du har några frågor gällande anmälan, registrering eller utvärdering kontakta Ludwig Berglund på MKON via [email protected]

Översikt

ST 2015 ST 2008
Kurser tisdag-onsdag Delmål Delmål
Handledning a1 16
Ledarskapskurs a1, a6 17, 18
Smittskydd & Vårdhygien a3
Patientsäkerhet & Systematiskt kvalitetsarbete a4  
Läkemedel – Klinisk farmakologi b3
Försäkringsmedicin b4  
Palliativ medicin b5
Kurser onsdag-fredag Delmål Delmål
Kommunikation b1 13-15 
Sjukdomsförebyggande arbete b2

Kursbeskrivningar

“Hjälp! Jag ska bli handledare.”

Det är tisdag morgon och studierektorn knackar på dörren och frågar: ”Kan du bli Marias handledare?” Din kollega Bengt hör detta och säger surt:  ”Vad skall det vara bra för? Jag fick aldrig någon handledning och blev ändå en bra överläkare!” Vad skall du svara dem? Vad innebär det förresten att vara handledare och hur gör man egentligen? Hur bedömer du kompetensen och ger feedback? Finns det ens tid och möjlighet att få det att fungera på vår pressade klinik? Vill du ha hjälp? Vi kommer att handleda dig och tillsammans med övriga deltagare försöka ge dig svar på dessa frågor! Med en interaktiv och konkret inriktad utbildning vill vi ge dig en flygande start i handledarrollen, oavsett om du skall handleda studenter, AT, BT eller ST! 

Motsvarar kurs i delmål a1 enligt ST 2015 respektive delmål 16 enligt ST 2008.

Kursledare: Fredrik Walentin
Starttid: Tisdag kl 13.15

Detta är en introduktionskurs i ledarskap för ST-läkare. För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra måste man först kunna leda sig själv samt veta vad som gäller. Denna kurs ger dig inblick i olika aspekter av ledarskap samt hälso-sjukvårdens organisation, styrning och regelverk.


Kursen innehåller en instuderingsuppgift, ett pre-test, ett post-test samt interaktiva föreläsningar. Inför kursen ges en instuderingsuppgift med pretest i syftet att förbättra deltagarens kunskap om presentationsteknik och därmed möjlighet att förmedla information eller budskap till patienter, kollegor eller andra samarbetsparter.

Motsvarar kurs i delmål a1, a6 enligt ST 2015 respektive delmål 17-18 enligt ST 2008.

Kursledare: Christina Christoffersen
Starttid: Tisdag kl 13.15

Smittskydd och Vårdhygien i Region Skåne inbjuder till en grundläggande ST-kurs i smittskydd och vårdhygien. Vi kommer att övergripande gå igenom smittskyddslagen och andra för ämnet relevanta lagar och föreskrifter, smittvägar, riskfaktorer för smittspridning, vårdrelaterade infektioner samt åtgärder för att förebygga smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Därefter går vi igenom olika typer av vanligt förekommande smittsamma sjukdomar som kräver handläggning i form av rådgivning till patient och vårdpersonal, anmälan enligt smittskyddslagen, smittspårning och åtgärder i vården. Det blir omväxlande föreläsningar och diskussioner. 

Målsättningen med kursen är att ge kursdeltagarna en grundkunskap inom områdena smittskydd och vårdhygien att tillämpa i den kliniska vardagen.

Motsvarar kurs i delmål a3 enligt ST 2015.

Kursledare: Eva Melander
Starttid: Tisdag kl 13.15

“Från ord till handling”

Vilken koppling finns mellan patientsäkerhet och kvalitet och hur går vi från rapportering av risker och händelser i vården till verklig förändring? Bli inspirerad genom en mix av teori, praktisk övning och goda exempel som ger dig konkreta verktyg med målsättning att förbättra det dagliga patientsäkerhetsarbetet på din arbetsplats.

Motsvarar kurs i delmål a4 enligt ST 2015.

Kursledare: Marie Johnsson
Starttid: Tisdag kl 13.15

“Från Gunnel, 86 år med fjorton läkemedel till kritisk granskning av läkemedelsinformation”

Socialstyrelsens B3-mål för många specialiteter inkluderar en rejäl dos klinisk farmakologi. Detta är en logisk följd av att nya behandlingsalternativ med läkemedel gör att sjukdomar som tidigare inte kunde behandlas nu kan erbjudas lindring, bättring eller till och med bot. Följaktligen behandlas många patienter med många olika läkemedel under lång tid. Oavsett om du ska bli ortoped, allmänmedicinare, kirurg eller psykiater är det dessa patienter du kommer att träffa. Behandlingsmålet måste vara ”Rätt medicin till rätt patient och till rätt dos”.

Men hur bedömer vi vilka läkemedel vi ska använda? Hur kan vi veta hur Gunnels 14 olika substanser fungerar tillsammans, med varandra och med Gunnel? Hur kan man kritiskt granska all information vi översköljs av, vilka studier är bra och vilka är dåliga, vad är dyrt och vad är billigt och för vem? Sist men inte minst måste vi förstå läkemedels påverkan på miljön.

Under två dagar ska vi diskutera dessa frågeställningar och förhoppningsvis ge er verktyg och arbetsredskap för att optimera läkemedelsbehandlingen av framtida patienter.

Motsvarar kurs i delmål b3 enligt ST 2015.

Kursledare: Margareta Reis
Starttid: Tisdag kl 13.15

“Försäkringsmedicin med sjukskrivningsproblematiken”

En betydande del av många läkares arbetstid relaterar till sjukskrivning. Ibland okomplicerad och ibland mer resurskrävande. Denna process kan involvera kontakt mellan flera aktörer, inom och utanför hälso- och sjukvård. Många gånger saknas enkla svar på frågor läkare ställs inför i samband med sjukskrivning och hur denna bäst används som del av behandling av den enskilde patienten. Bland föreläsarna finns ST-läkare och mer erfarna läkare, samt försäkringsmedicinska rådgivare och representanter från försäkringskassan, även från högsta nationella instans, nämligen generaldirektören för FK. Vi kommer även att diskutera genusperspektiv och salutogent förhållningssätt.

Motsvarar kurs i delmål b4 enligt ST 2015.

Kursledare: Sven-Anders Sölveborn
Starttid: Tisdag kl 13.15

“Vad bör vi göra av allt vi kan göra? – En kurs i palliativ medicin”

Kursen tar upp det palliativa förhållningssättet med en helhetssyn på patient och närstående utifrån ett fysiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Deltagarna lär sig att identifiera behov av palliativ vård i livets slutskede hos den enskilda patienten. Vi diskuterar smärt- och symtomlindring (smärta, andnöd, GI-symptom, ångest och konfusion), prognostiska bedömningar, behandlingsbegränsningar, etiska dilemman i vardagen, vård av döende patienter, existentiella aspekter och brytpunktssamtal.

Föreläsningar varvas med diskussioner utgående från patientfall med såväl maligna som icke-maligna sjukdomar. Förberedelseuppgiften består av att läsa artiklar och skicka in en fallpresentation.

Motsvarar kurs i delmål b5 enligt ST 2015 samt Svensk förening för palliativ medicins rekommendationer.

Kursledare: Christel Wihlborg
Starttid: Tisdag kl 9.00

Att kunna kommunicera med varandra och anpassa kommunikationen utifrån omgivningens behov är centralt i läkaryrket. I denna kurs får du som kursdeltagare möjlighet att välja från många olika föreläsningar som ger dig verktyg och nya perspektiv i kommunikationen med dina patienter, deras anhöriga, kollegor och samhället i stort. Vi gör djupdykningar i patientmötena som kräver det lilla extra såsom patientgrupper med nedsatt kommunikativ förmåga, diskuterar hur man kan få patienter att acceptera en förändrad livssituation, förmedla svåra besked eller hanterar när vi hamnar i konflikt.

Kursen består av fristående programpunkter som är utspridda onsdag, torsdag och fredag. Du väljer fritt vilka du vill gå på. Förbered Dig gärna genom att inför kongressen läsa igenom schemat samt abstrakten. För att få intyg krävs att Du deltagit i och registrerat Din närvaro vid minst fem 90-minuters pass, vilket motsvarar tio lektionstimmar á 45 min. Examinationen består av ett multiple choice test som du gör innan kongressen samt igen i slutet av kongressen, ett så kallat progresstest. Antalet kursplatser är obegränsat, men föranmälan krävs för att få tillgodoräknat det som kurs.

Motsvarar kurs i delmål b1 enligt ST 2015 respektive 13-15 enligt ST 2008.

Kursansvarig: Ola Björgell

“Med goda levnadsvanor lever vi 14 år längre!”

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention hälsar återigen välkomna till den mycket populära kursen i sjukdomsförebyggande arbete och har i år teamat upp med ytterligare externa föreläsare för att ge ett brett urval av spännande föreläsningar i ämnet! Genom denna kurs ges ST-läkaren kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor och utbildningen.  Programmet omfattar evidensbaserade arbetssätt med levnadsvanor och belyser att hälsofrämjande insatser i allra högsta grad är tvärprofessionella, viktiga och väldigt givande. Lär dig till exempel om Motiverande samtal, goda levnadsvanor vid graviditet och amning, hos barn och ungdomar, vid operation och Riktade hälsosamtal i Skåne – en metod för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Kursen består av fristående programpunkter som är utspridda onsdag, torsdag och fredag. Du väljer fritt vilka du vill gå på. Förbered Dig gärna genom att inför kongressen läsa igenom schemat samt abstrakten. För att få intyg krävs att Du deltagit i och registrerat Din närvaro vid minst fem 90-minuters pass, vilket motsvarar tio lektionstimmar á 45 min. Examinationen består av ett multiple choice test som du gör innan kongressen samt igen i slutet av kongressen, ett så kallat progresstest. Antalet kursplatser är obegränsat, men föranmälan krävs för att få tillgodoräknat det som kurs.

Motsvarar kurs i delmål b2 enligt ST 2015.

Kursansvarig: Malin Skogström

Info kommer inom kort 

Info kommer inom kort