Kursbeskrivningar digitala kurser 2020 2020-05-08T16:40:45+00:00

Kursbeskrivningar digitala kurser 2020

För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi läkare uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv samt veta vad som gäller. Denna kurs ger dig inblick i olika aspekter av ledarskap samt hälso-sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. 


Motsvarar kurs i delmål a1, a6 enligt ST 2015 respektive delmål 17-18 enligt ST 2008

Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Ämne Föreläsare
Kulturer på arbetsplatsen Towa Jexmark
Hälsosjukvårdssystemet – kunskapsstyrning Sven Oredsson
Hälsosjukvårdssystemet – organisation Gustaf Hallqvist
Regler och föreskrifter – arbetsgivarperspektivet T Götberg, L Månsdotter, K Boman
Presentationsteknik – effektiv information Sara v Platen
Att leda kommunikation – effektiva möten och mejl Sara v Platen
Hållbart ledarskap  Pia Dellson

Kursledare: Christina Christoffersen

“Försäkringsmedicin och sjukskrivningsproblematiken”

En betydande del av många läkares arbetstid relaterar till sjukskrivning. Ibland okomplicerad och ibland mer resurskrävande. Denna process kan involvera kontakt mellan flera aktörer, inom och utanför hälso- och sjukvård. Många gånger saknas enkla svar på frågor läkare ställs inför i samband med sjukskrivning och hur denna bäst används som del av behandling av den enskilde patienten. ST-läkare och mer erfarna läkare från Sjukskrivningsprojektet föreläser tillsammans med försäkringsmedicinska rådgivare och representanter från Försäkringskassan, även från högsta nationella instans, nämligen generaldirektören för Försäkringskassan. Vi kommer även att diskutera genusperspektiv och salutogent förhållningssätt.

Motsvarar kurs i delmål b4 enligt ST 2015.

Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Preliminärt schema: 

Ämne Föreläsare
Problembeskrivning, statistik och myter S-A Sölveborn
Forskning om sjukfrånvaro Kristina Alexanderson 
Psykisk ohälsa Åsa Kadowaki, Ragnhild Tunehag
Utmattningssyndrom Sahar Janfada-Baloo
Salutogent perspektiv Bengt Jönsson
Genderneutralitet, våld i nära relationer Kerstin Jigmo 
Bättre rehabplan med ICF-stöd Kjerstin Stigmar
Aktuellt regelverk och utfärdade riktlinjer Cecilia Stenfeldt
Försäkringskassans aktuella syn och specifika direktiv för sjukskrivningen Nils Öberg 

Kursledare: Sven-Anders Sölveborn, Moderator Anja Nyberg

”Med goda levnadsvanor lever vi 14 år längre!”

Majoriteten av alla dödsfall i Sverige orsakas av icke-smittsamma sjukdomar (såsom hjärt-kärlsjukdom och cancer). Tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor och riskkonsumtion av alkohol utgör fyra av de största riskfaktorerna. Enligt WHO kan övervägande delen av all kardiovaskulär sjukdom och en tredjedel av all cancer i världen förebyggas genom förbättrade levnadsvanor. Det finns även god evidens för att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Genom denna kurs ges ST-läkare kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Programmet omfattar evidensbaserade arbetssätt med levnadsvanor och belyser att hälsofrämjande insatser i allra högsta grad är tvärprofessionella, viktiga och väldigt givande.

Utbildningen ges av Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention tillsammans med externa föreläsare.

Motsvarar kurs i delmål b2 enligt ST 2015.

Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Ämne Föreläsare
Levnadsvanor har stor betydelse för operationsresultat Hanne Tönnesen, Johanna Jaran, Elisabeth Nilsson
Levnadsvanor ur ett barnperspektiv – från födelse till tonåren Fiffi Boman, Mariette Derwig,Therese Lundin
Motiverande samtal (MI – motivational interviewing) i hälsofrämjande arbete Helena Strevens
Goda levnadsvanor under graviditet och amning – hur kan vi jobba hälsofrämjande?  Helena Strevens, Ena Huseinovic, Helén Simonsson
Riktade hälsosamtal i Skåne  Camilla Richardsson, Malin Skogström, Ena Huseinovic, Johanna Jaran, Annette Holm, 

Kursansvarig: Malin Skogström