Kursbeskrivningar digitala kurser 2020 2020-08-24T13:02:46+00:00

Kursbeskrivningar digitala kurser 2020

För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi läkare uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra behöver du konkreta, vetenskapligt baserade verktyg samt veta vad som gäller. Denna kurs ger dig inblick i olika aspekter av ledarskap samt hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. Kursinnehållet baseras på tillgänglig systemkunskap i Svensk hälso- och sjukvård samt på exemplifiering av forskning inom ledarskap. Kunskaperna du uppnår i denna kurs är av generellt applicerbar karaktär, till exempel kan du lära dig hur du på ett effektivt sätt kommunicerar i skrift och tal. För vetenskapliga referenser avseende ledarskapsdelen kan nämnas t ex forskning inom gruppdynamik (t ex Susan Wheelan) samt forskning inom möteskulturer (t ex Rogelberg et al). Liksom tidigare år är kursen kritisk till populärvetenskapliga/mediadrivna trender och fokuserar istället på att förmedla handfasta, beprövade erfarenheter från våra föreläsare.

Motsvarar kurs i delmål a1, a6 enligt ST 2015 respektive delmål 17-18 enligt ST 2008. 

Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Ämne Föreläsare
Kulturer på arbetsplatsen Towa Jexmark, VD, Capio Go
Hälsosjukvårdssystemet – kunskapsstyrning Sven Oredsson, Direktör, Södra Sjukvårdsregionen
Hälsosjukvårdssystemet – organisation Gustaf HallqvistTjänsteman, Region Skåne Kansli
Regler och föreskrifter – arbetsgivarperspektivet T Götberg, L Månsdotter, båda Förhandlare, Region Skåne
K Boman, Onkolog SUS/Facklig företrädare, Läkarförbundet
Presentationsteknik – effektiv information Sara v Platen, Kommunikatör, SUS
Att leda kommunikation – effektiva möten och mejl Sara v Platen, Kommunikatör, SUS
Hållbart ledarskap  Pia Dellson, Onkolog, Psykiatriker, SUS

Kursledare: Christina Christoffersen, Specialist i Radiologi och Nuklearmedicin, Ledarskapsinriktning, SUS

“Försäkringsmedicin och sjukskrivningsproblematiken”

En betydande del av många läkares arbetstid relaterar till sjukskrivning. Ibland okomplicerad och ibland mer resurskrävande. Denna process kan involvera kontakt mellan flera aktörer, inom och utanför hälso- och sjukvård. Många gånger saknas enkla svar på frågor läkare ställs inför i samband med sjukskrivning och hur denna bäst används som del av behandling av den enskilde patienten. ST-läkare och mer erfarna läkare från Sjukskrivningsprojektet föreläser tillsammans med försäkringsmedicinska rådgivare och representanter från Försäkringskassan, även från högsta nationella instans, nämligen generaldirektören för Försäkringskassan. Vi kommer även att diskutera genusperspektiv och salutogent förhållningssätt.

Motsvarar kurs i delmål b4 enligt ST 2015.

Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Preliminärt schema: 

Ämne Föreläsare
Problembeskrivning, statistik och myter Sven-Anders Sölveborn, Ortoped & idrottsmedicinare, Konsult Koncernkontor HR/Utbildning, Region Skåne, Studierektor AT/ST emeritus
Forskning om sjukfrånvaro Kristina Alexanderson, Professor emeritus, Institutionen för Försäkringsmedicin, Karolinska Institutet
Psykisk ohälsa kan bli psykisk hälsa Åsa Kadowaki, arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut, KBT-psykoterapeut, Region Östergötland
Psykisk ohälsa – sjukskrivningsriktlinjer Ragnhild Tunehag, Almänläkare, Capio City Kliniken Malmö
Utmattningssyndrom Sahar Janfada-Baloo, ST psykiatri, Kursledare inom Försäkringsmedicin, Psykiatri Skåne
Salutogent perspektiv Bengt Jönsson, Allmänläkare med idrottsprofil, försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan
Genderneutralitet, våld i nära relationer Kerstin Jigmo, Allmänläkare, Koncernstab HR, Region Skåne Hälso-och sjukvårdstyrning
Bättre rehabplan med ICF-stöd Kjerstin Stigmar, disputerad sjukgymnast, lärare och forskare inom försäkringsmecidin vid Lunds Universitet
Aktuellt regelverk och utfärdade riktlinjer Cecilia Stenfeldt, samverkansansvarig, Försäkringskassan
Försäkringskassans aktuella syn och specifika direktiv för sjukskrivningen Nils Öberg, Generaldirektör, Försäkringskassan

Kursledare: Sven-Anders Sölveborn
Moderator: Anja Nybergprojektledare, Region Skåne Hälso- och sjukvårdsstyrning

”Med goda levnadsvanor lever vi 14 år längre!”

Majoriteten av alla dödsfall i Sverige orsakas av icke-smittsamma sjukdomar (såsom hjärt-kärlsjukdom och cancer). Tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor och riskkonsumtion av alkohol utgör fyra av de största riskfaktorerna. Enligt WHO kan övervägande delen av all kardiovaskulär sjukdom och en tredjedel av all cancer i världen förebyggas genom förbättrade levnadsvanor. Det finns även god evidens för att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Genom denna kurs ges ST-läkare kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Programmet omfattar evidensbaserade arbetssätt med levnadsvanor och belyser att hälsofrämjande insatser i allra högsta grad är tvärprofessionella, viktiga och väldigt givande.

Utbildningen ges av Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention tillsammans med externa föreläsare.

Motsvarar kurs i delmål b2 enligt ST 2015.

Kursen motsvarar minst 2 dagars arbete. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

Ämne Föreläsare
Levnadsvanor har stor betydelse för operationsresultat

Hanne Tönnesen, Överläkare kirurgi, WHO-CC
Johanna Jaran, fysioterapeut, Kunskapscentrum levnadsvanor
Elisabeth Nilsson, alkohol- och tobakssköterska, Kunskapscentrum levnadsvanor

Levnadsvanor ur ett barnperspektiv – från födelse till tonåren

Fiffi Boman, Kunskapscentrum levnadsvanor, skolläkare
Mariette Derwig, Kunskapscentrum barnhälsovård, barnhälsovårdsöverläkare
Helene Henriksson, Kunskapscentrum levnadsvanor, fysioterapeut
Therese Lundin, projektledare PART (preventivt arbete tillsammans)

Motiverande samtal (MI – motivational interviewing) i hälsofrämjande arbete Helena Strevens, Överläkare Kvinnokliniken SUS
Goda levnadsvanor under graviditet och amning – hur kan vi jobba hälsofrämjande? 

Helena Strevens, Överläkare Kvinnokliniken SUS
Ena Huseinovic, Kunskapscentrum levnadsvanor, dietist
Helén Simonsson, Kunskapscentrum kvinnohälsa, barnmorska

Riktade hälsosamtal i Skåne  Kunskapscentrum levnadsvanor:
Camilla Richardsson, allmänläkare,
Malin Skogström, allmänläkare,
Ena Huseinovic, dietist
Johanna Jaran, fysioterapeut
Annette Holm, fysioterapeut

Kursansvarig: Malin Skogström