Kurs i sjukdomsförebyggande arbete

2020-02-15T12:45:58+00:00 tisdag, 18 februari|
Med goda levnadsvanor lever vi 14 år längre!

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention tillsammans med externa föreläsare hälsar återigen välkomna till den mycket populära kursen i sjukdomsförebyggande arbete!

Genom denna kurs ges ST-läkare kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor och utbildningen uppfyller delmål b2 enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8.

Programmet omfattar evidensbaserade arbetssätt med levnadsvanor och belyser att hälsofrämjande insatser i allra högsta grad är tvärprofessionella, viktiga och väldigt givande.

Utbildningen är uppdelad i följande block:

· Motiverande samtal
· Riktade hälsosamtal i Skåne – en metod för att förebygga hjärt- kärlsjukdom och diabetes
· Goda levnadsvanor under graviditet och amning
· Levnadsvanor ur ett barnperspektiv – från födelse till tonåren
· Levnadsvanor har stor betydelse för operationsresultat